Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Ο Δήμος Ιωαννίνων διακηρύττει ότι την 31η του μηνός Αυγούστου του έτους 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 2:00 μ.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών),  θα  διεξαχθεί  η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή  Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για το έργο με τίτλο «Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και δημιουργία υποδομών για την μεταστέγαση της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου»

 

2022207311001_ΕΡΓΟΤ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_22PROC010706774_ΩΥΗΓΩΕΩ-ΔΥΨ 2022207311001_ΕΡΓΟΤ_ΠΡΟΥΠ 2022207311001_ΕΡΓΟΤ_ΤΕ-ΠΕ 2022207311001_ΕΡΓΟΤ_ΤΕ-ΠΡΟ 2022207311001_ΕΡΓΟΤ_ΤΙΜΟ 2022207311001_ΕΡΓΟΤ_ΤΣΥ 2022207311001_ΕΡΓΟΤ_ESPD 2022207311001_ΕΡΓΟΤ_ΕΟΠ 2022207311001_ΕΡΓΟΤ_ΕΣΥ 2022207311001_ΕΡΓΟΤ_ΚΜΕ 2022207311001_ΕΡΓΟΤ_ΠΙΝΣΥΜ 2022207311001_ΕΡΓΟΤ_ΠΡΟΔ