Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ»

Ο Δήμος Ιωαννίνων διακηρύττει ότι την 7η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 3:00 μ.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών),  θα  διεξαχθεί  η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή  Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για το έργο με τίτλο «Παρεμβάσεις για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο αστικό οδικό δίκτυο Δήμου Ιωαννιτών»

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, (Αρ. Διαγωνισμού 195418)

ΟΔΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ_ESPDΟΔΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ_ΕΣΥΟΔΙΚΗΑΣΦΑΛΕΙΑ_ΠΡΟΚ_23PROC012055090_Ψ93ΖΩΕΩ-Π6ΞΟΔΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ_ΠΡΟΥ 2-1ΟΔΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ_ΣΑΥΟΔΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ_ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΟΔΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ_ΤΕΟΔΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ_ΤΙΜΟΟΔΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ_ΤΣΥΟΔΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ_ΦΑΥΟΔΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ_202363ΑΟΕ_ΨΟΠ5ΩΕΩ-ΛΟ8_ΠΑΡ-ΔΙΑΓΟΔΙΚΗΑΣΦΑΛΕΙΑ_ΔΙΑΚ_23PROC012054958