Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΩΝ

Ο Δήμος Ιωαννινών διακηρύττει ότι την 16η  του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών),  θα  διεξαχθεί  με  η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή  Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για το έργο με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΩΝ»

 

 

2020_157331007_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_6ΣΝΠΩΕΩ-5Ο2_20PROC007708055 202011_880-ΑΟΕ_ΨΑΨΖΩΕΩ-Λ4Φ 202011_989-ΑΟΕ_6Λ9ΦΩΕΩ-52Χ 202011_157331007_ΕΟΠ93974 202011_157331007_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΨΛΗΡΩΕΩ-1Υ6_20PROC007707637 202011_157331007_ΤΕΥΔ_WORKS_DTY ΤΕΥΔ_WORKS_DTY