Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Αναπλάσεις – Αναβαθμίσεις κοινόχρηστων χώρων Μπιζανίου»

Ο Δήμος Ιωαννινών διακηρύττει ότι την 17η  του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών),  θα  διεξαχθεί  με  η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή  Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για το έργο με τίτλο: «Αναπλάσεις – Αναβαθμίσεις κοινόχρηστων χώρων Μπιζανίου»

 

202008_307326401_ΜΕΛΕΤΗ_signed 202011_738-ΑΟΕ_ΩΓΚ8ΩΕΩ-ΙΤΕ 202011_990-ΑΟΕ_ΨΤΟΕΩΕΩ-ΝΣΕ 202011_307326401_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΑ)_6ΟΛΡΩΕΩ-Θ5Θ_20PROC007708154 202011_307326401_ΕΟΠ231120 202011_307326401_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΑΑ)_6ΒΖΒΩΕΩ-ΨΨ4_20PROC007708133 202011_307326401_ΤΕΥΔ_WORKS ΤΕΥΔ_WORKS_DTY