Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (μικτή σύμβαση προμήθειας με υπηρεσία, με κύριο αντικείμενο αυτής την προμήθεια) με τίτλο : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ: 5050501 στο ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΄΄ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020΄΄ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 830.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.)