Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ηλεκτρ. διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο «ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ» (τσιμέντα, τσιμεντοσωλήνες, πλάκες-κράσπεδα, πλαστικοί σωλήνες υπονόμων, υδραυλικά υλικά), συνολικού προϋπολογισμού 84.383,43 € με ΦΠΑ, έτους 2020, με επίκληση της διάταξης του άρθρου 32, παρ. 2, περ. α΄ του Ν. 4412/2016, σε συνέχεια προηγηθέντος άγονου ανοικτού διαγωνισμού.