Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο: «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ– ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών και των Νομικών Προσώπων, προϋπολογισμού 573.826,65€ (πεντακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια είκοσι έξι ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»