Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

“ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΜΕΛΕΤΗ – ΤΕΥΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΗΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ”