Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ προμήθεια: Α) Ψυχρής Ασφάλτου – (ΟΜΑΔΑ Α), προϋπολογισμού 23.999,70 € (είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και Β) Έτοιμου Σκυροδέματος – (ΟΜΑΔΑ Β), προϋπολογισμού 29.599,79 € (είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.