Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ”