Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια: Α) υλικών και αντικατάσταση φθαρμένων ή / και κατεστραμμένων σε πλατείες και κοινοχρήστους χώρους (ΟΜΑΔΑ Α – 199.999,98 €) Β) πλακών και αντικατάσταση φθαρμένων σε πεζοδρόμια (ΟΜΑΔΑ Β – 149.999,22 €)