Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διενέργεια ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: “Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων πολεοδομικής ενότητας Καρδαμιτσίων”

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση για εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων πολεοδομικής ενότητας Καρδαμιτσίων», με κριτήριο ανάθεσης της «η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)», όπως ειδικότερα ορίζεται σε σχετικό άρθρο της διακήρυξης.

 

 

TEΥΔ signed TEΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ ΚΗΜΔΗΣ ΜΕΛΕΤΗ signed ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ signed ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ