Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διευκρινήσεις επί Υπομνήματος Σπ. Λωρίδα για τον Συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο «Επισκευή κάδων απορριμμάτων»