Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

e-mail επικοινωνίας με τη Διεύθυνση: protocollo@ioannina.gr

Καπλάνη 7-9, 4ος όροφος
ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

2651 3 61339

gtriandak@ioannina.gr

Αρμοδιότητες
Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για:
1. Την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου
2. Το σχεδιασμό και τον συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση / διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.
3. Τη λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες.
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Στη Διεύθυνση, και ειδικότερα στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών είναι οι εξής:

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

Διεύθυνση: Καπλάνη 7-9, 2ος όροφος

 

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ email: dimotologio@ioannina.gr

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 2651 3 61344 pkaragiannis@ioannina.gr
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2651 3 61340 jkoskinas@ioannina.gr
ΛΑΜΠΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ 2651 3 61343  klabri@ioannina.gr
ΜΟΥΤΣΙΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ 2651361341 amoutsiouli@ioannina.gr
ΜΠΑΛΑΦΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2651 3 61344 kmpalafa@ioannina.gr
ΜΠΟΥΡΝΑΚΑ ΔΙΟΤΙΜΑ 2651 3 61344  dbournaka@ioannina.gr
ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 2651 3 61342 apapakosma@ioannina.gr
ΧΡΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2651 3 83761 και Κοινότητα Νεοχωρόπουλου 2651 0 42041   gxroni@ioannina.gr

 

Αρμοδιότητες

 1. Τηρεί και ενημερώνει τα μητρώα του δημοτολογίου και τα μητρώα αρρένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες και τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για τη δημιουργία και τήρηση του Εθνικού Δημοτολογίου.
 2. Μεριμνά για την πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και την πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων.
 3. Μεριμνά για τον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστησάντων ομογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
 4. Ενημερώνει περιοδικά τις δημόσιες υπηρεσίες για τις μεταβολές προσωπικής κατάστασης που προκύπτουν από τα τηρούμενα στοιχεία.
 5. Εκδίδει κάθε είδους πιστοποιητικά ατομικής και οικογενειακής κατάστασης καθώς και κάθε είδους βεβαιώσεις, καταλόγους και πίνακες με τα στοιχεία που αναγράφονται στα ανωτέρω Μητρώα.
 6. Συνεργάζεται με άλλους Δήμους και δημόσιες υπηρεσίες στις περιπτώσεις μεταβολών των μητρώων σε αντιστοιχία προς ανάλογα αρχεία που τηρούνται εκεί.
 7. Μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων του Δήμου που προκύπτουν από την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.
Τμήμα Ληξιαρχείου

Διεύθυνση: Καπλάνη 7-9, 2ος όροφος

EMAIL για αιτήματα πολιτών, υπηρεσίες ΚΕΠ: lixiarxeioioanninon@ioannina.gr

 

ΚΩΤΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ -ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 2651 0 61350  vkotsia@ioannina.gr
ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ 2651 3 61351 edimoula@ioannina.gr
ΛΩΛΗ ΚΛΑΙΡΗ 2651 0 83762  kloli@ioannina.gr
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ 2651 0 83762 (Ληξίαρχος Δ.Ε. Ιωαννίνων) mpapakosta@ioannina.gr
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2651083762efotopoulou@ioannina.gr

 

Αρμοδιότητες

 1. Τηρεί και ενημερώνει τα ληξιαρχικά βιβλία και αρχεία, στα οποία καταχωρούνται τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στην περιφέρεια του Δήμου (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι) καθώς και κάθε μεταγενέστερο γεγονός που συνδέεται με αυτά (π.χ. βαπτίσεις διαζύγια, ονοματοθεσία, μεταβολή θρησκεύματος κ.λπ.), σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες.
 2. Τηρεί αρχεία επισήμων εγγράφων ληξιαρχικών γεγονότων.
 3. Εκδίδει αποσπάσματα των ληξιαρχικών πράξεων ή άλλα θεσμοθετημένα πιστοποιητικά.
 4. Ενημερώνει το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και τα αντίστοιχα Τμήματα άλλων Δήμων για τα ληξιαρχικά γεγονότα που επηρεάζουν τα στοιχεία των μητρώων / αρχείων που τηρούνται στα Τμήματα αυτά.
 5. Συνεργάζεται με Ληξιαρχεία άλλων Δήμων σε περιπτώσεις μεταβολών ή προσθήκης ληξιαρχικών πράξεων που βρίσκονται καταχωρημένες εκεί.
 6. Ενημερώνει τη Στατιστική Υπηρεσία σχετικά με τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στην περιφέρεια του Δήμου.
 7. Χορηγεί άδειες πολιτικού γάμου και μεριμνά για την τέλεση των γάμων αυτών.
Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Μητρώων και Προσωπικού

Διεύθυνση: Καπλάνη 7-9, 4ος όροφος

 

ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 2651 3 61339   gtriandak@ioannina.gr
ΓΙΩΤΗ ΕΥΔΟΞΙΑ 2651 3 61335   egioti@ioannina.gr
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2651 3 61336  pgeorgiou@ioannina.gr
ΓΚΑΡΑΝΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2651 3 61345 mgaranatsi@ioannina.gr
ΖΗΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2651 3 61349  azikou@ioannina.gr
ΖΙΑΚΑ ΕΛΕΝΗ 2651 3 61354  eziaka@ioannian.gr
ΚΕΦΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ 2651 3 61349 gkefi@ioannina.gr
ΜΑΖΙΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ 2651 3 61349 emazianiti@ioannina.gr
ΠΟΥΛΙΟΥ ΦΕΡΕΝΙΚΗ 2651 3 61335 fpouliou@ioannina.gr

 

 

Αρμοδιότητες

 1. Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμογή των διαδικασιών και εσωτερικών κανονισμώνπου ρυθμίζουν τις σχέσεις του Δήμου με το προσωπικό του, στο πλαίσιο πάντοτε των γενικότερων ρυθμίσεων της Πολιτείας.
 2. Στο πλαίσιο και των πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού που θεσπίζει η Πολιτεία για τον δημόσιο τομέα, μεριμνά για τον προσδιορισμό των αναγκαίων θέσεων εργασίας ανά διοικητική ενότητα του Δήμου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και την κατάρτιση / επικαιροποίηση των περιγραφών αρμοδιοτήτων των επιμέρους θέσεων.
 3. Παρακολουθεί την κάλυψη των διαφόρων θέσεων εργασίας στις διοικητικές ενότητες του Δήμου με στόχο τόσο την αξιοποίηση των προσόντων των στελεχών όσο και την απρόσκοπτη και διαρκή κάλυψη των αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών.
 4. Εισηγείται, έπειτα από σχετικά αιτήματα των αρμόδιων Προϊσταμένων, τις κατάλληλες εσωτερικές μετακινήσεις στελεχών για την αποτελεσματικότερη κάλυψη των επιμέρους θέσεων εργασίας με βάση τα προσόντα των στελεχών.
 5. Αξιολογεί τα προσόντα των νεοπροσλαμβανομένων στελεχών και διαμορφώνει σχετικές προτάσεις προς τους προϊσταμένους των προς κάλυψη θέσεων.
 6. Μεριμνά για την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των εργαζομένων στο Δήμο και την τήρηση των σχετικών στοιχείων.
 7. Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση μέτρων επιπρόσθετης στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου
 8. Μερινά για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου με τον προσδιορισμό των αναγκών βελτίωσης των προσόντων και ικανοτήτων των εργαζομένων και την εισήγηση και την παρακολούθηση της υλοποίησης των συμφωνουμένων μέτρων βελτίωσης.
 9. Σχεδιάζει εισηγείται και οργανώνει προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση των προγραμμάτων και μεριμνά για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών στην πράξη.
 10. Μεριμνά για την βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων μέσα στο Δήμο με τον σχεδιασμό, την εισήγηση και την οργάνωση σχετικών προγραμμάτων (πχ. εκδηλώσεις, ταξίδια κ.λπ.).
 11. Μεριμνά για την τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν εκάστοτε και ρυθμίζουν τις σχέσεις του Δήμου με το ανθρώπινο δυναμικό του.
 12. Μεριμνά για τη διενέργεια και ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων εργασίας με βάση τις νόμιμες διαδικασίες.
 13. Τηρεί τα Μητρώα του Προσωπικού στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία της ατομικής και οικογενειακής του κατάστασης, οι κάθε είδους μεταβολές στην εργασιακή του ζωή (προσλήψεις, απολύσεις, αλλαγές θέσεων εργασίας, αμοιβές, άδειες, απουσίες, αξιολογήσεις κ.λπ.) και τα προσόντα του.
 14. Σχεδιάζει και εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 15. Συνεργάζεται με τους Προϊσταμένους των επιμέρους διοικητικών ενοτήτων του Δήμου και τους ενημερώνει για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε εργασιακά θέματα.
 16. Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις προς το προσωπικό για θέματα που άπτονται της απασχόλησής τους στο Δήμο.
 17. Μεριμνά για την θέσπιση και την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, σύμφωνα με την νομοθεσία. Παρέχει κάθε διοικητική υποστήριξη στους τεχνικούς ασφαλείας και στους γιατρούς εργασίας που προσφέρουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες τους στο Δήμο σύμφωνα με τις αρμοδιότητες τους που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Σύμφωνα με τις αρμοδιότητες αυτές:

(α) Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει προς τα όργανα διοίκησης του Δήμου, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.

(β) Ο γιατρός εργασίας παρέχει προς τα όργανα διοίκησης του Δήμου, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων.

(γ) Ο γιατρός εργασίας και ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρούν τις γραπτές υποδείξεις τους σε ειδικό βιβλίο. Τα όργανα διοίκησης του Δήμου λαμβάνουν γνώση των υποδείξεων αυτών ενυπογράφως.

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

Διεύθυνση: Καπλάνη 7-9, 2ος όροφος

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, Καπλάνη 7-9
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 2651 3 61346 ediamanti@ioannina.gr
ΖΩΗ ΜΑΡΙΑ 2651 3 61347  mzoi@ioannina.gr
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2651 3 61347  pkalogirou@ioannina.gr
ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2651 3 61372  amastoras@ioannina.gr
ΠΡΙΜΥΚΗΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2651 3 61347

 

Αρμοδιότητες

 1. Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε είδους εγκαταστάσεων του Δήμου.
 2. Μεριμνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου.
 3. Μεριμνά για τις μετακινήσεις και μεταφορές του προσωπικού του Δήμου.
 4. Μεριμνά για τη λειτουργία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Δήμου και διεκπεραιώνει τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία με τις γραμματείες των επιμέρους υπηρεσιών.
 5. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κ.λπ.).
 6. Παρέχει Γραμματειακή υποστήριξη προς τον Γενικό Διευθυντή του Δήμου.
 7. Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου.
 8. Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων Γραφείων Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη σε δημοτικές ενότητες του Δήμου.