Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διεύθυνσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Ισότητας και Πολιτισμού

e-mail επικοινωνίας με τη Διεύθυνση: grafeiopaideias@ioannina.gr

Διεύθυνση: Αβέρωφ 6

ΠΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ      26510 01029    rpianou@ioannina.gr

Αρμοδιότητες
Η Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Ισότητας και Πολιτισμού είναι αρμόδια για:
1. Την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
2. Την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης,
3. Το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
4. Το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών ισότητας των φύλων.
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Ισότητας και Πολιτισμού, είναι οι εξής:

Τμήμα Παιδείας

Διεύθυνση: Αβέρωφ 6

 

ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ ΑΝΔΡΟΥΛΑ - ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 2651 0 01030 acharatsari@ioannina.gr
ΚΟΣΜΑ ΜΑΡΙΑ 2651 0 01003  mkosma@ioannina.gr
ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2651 0 01024

 

Αρμοδιότητες

 1. Μεριμνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομώνγια την προσχολική εκπαίδευση και για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

(α) Μεριμνά για την συντήρηση, τη βελτίωση, την καθαριότητα και τη φύλαξη των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των Σχολικών Επιτροπών και παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη στις Σχολικές Επιτροπές για τη λειτουργία τους και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους (Άρθρο 243 του ΔΚΚ).

(β) Μεριμνά για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών υποδομών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και για τη μετακίνηση καθαριστριών και φυλάκων των σχολικών μονάδων, όταν προκύπτουν θέματα καθαριότητας και φύλαξης.

(γ) Μεριμνά για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.

(δ) Συνεργάζεται με την τεχνική υπηρεσία, για την απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, καθώς και την ανέγερση σχολικών κτιρίων ή την επέκταση των υφιστάμενων.

(ε) Μεριμνά για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, τη στέγαση και συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης καθορίζει την αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική μονάδα, καθώς και την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες λειτουργίας της κάθε συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας (Συνεργασία με την Οικονομική υπηρεσία για τη μίσθωση ακινήτων).

(στ) Μεριμνά για την καταγραφή και τη δημιουργία ολοκληρωμένου αρχείου της σχολικής περιουσίας Δήμου Ιωαννιτών.

(ζ) Μεριμνά για την καταγραφή των αναγκαίων εργασιών επισκευής των Σχολείων, μετά από αυτοψία των τεχνικών και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις για σύνταξη μελετών και εκτέλεση απαιτούμενων εργασιών στις αρμόδιες τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου.

(η) Συνεργάζεται με την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, την ενημερώνει για θέματα της αρμοδιότητας της και της παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη για τη λειτουργία της.

 1. Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση ζητημάτων εύρυθμης λειτουργίας της προσχολικής εκπαίδευσης και των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

(α) Εισηγείται τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος,σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή.

(β) Μεριμνά για τη μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της μεταφοράς και σίτισης μαθητών μουσικών γυμνασίων και λυκείων (Συνεργασία με την Οικονομική υπηρεσία).

(γ) Εποπτεύει και ελέγχει τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων.

(δ) Εγκρίνει την εγκατάσταση, μεταφορά ή επισκευή τηλεφωνικών συνδέσεων (κυρίων, δευτερευουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία.

(ε) Οργανώνει συναυλίες ή άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους μαθητές, κατόπιν έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής.

(στ) Μεριμνά για το διορισμό και την αντικατάσταση διοικητών των ιδρυμάτων, που χορηγούν υποτροφίες, εφόσον έχουν τοπική σημασία.

(ζ) Εγκρίνει οποιαδήποτε μίσθωση ιδιωτικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για μεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών.

(η) Εισηγείται τον καθορισμό κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους.

(θ) Εισηγείται την κατανομή των πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων, καθώς και των πιστώσεων για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων.

(ι) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτησή τους.

(ια) Εισηγείται τη διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου.

Τμήμα Δια Βίου Μάθησης

Διεύθυνση: Αβέρωφ 6

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2651 0 01025  nexarchos@ioannina.gr
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ 2651 0 01025  dkonsolakis@ioannina.gr

 

Αρμοδιότητες

 1. Μεριμνά για το σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

(α) Καταρτίζει, στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού προγράμματος του, το τοπικό πρόγραμμα δια

βίου μάθησης, με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και το αντίστοιχο περιφερειακό πρόγραμμα δια βίου μάθησης (νόμος 3879/2010, άρθρο 8). Το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης περιλαμβάνει, ιδίως, επενδύσεις, προγράμματα ή επί μέρους δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης σε τοπικό επίπεδο.

(β) Μεριμνά για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος δια βίου μάθησης και διαχειρίζεται την εφαρμογή των πολιτικών και των κανόνων που αφορούν τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του Δήμου.

(γ) Εισηγείται την ίδρυση και μεριμνά για τη λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔ.Β.Μ.) που εφαρμόζουν το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης και τα οποία οργανώνονται είτε στο πλαίσιο του Τμήματος, είτε στο πλαίσιο νομικού προσώπου του Δήμου.

(δ) Μεριμνά για τη λειτουργία και διαχείριση τοπικών

δομών και την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.

(ε) Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με το Υπουργείο.

(στ) Ασκεί τις αρμοδιότητες λαϊκής επιμόρφωσης ή γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που μεταφέρονται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μαζί με την αντίστοιχη επιχειρησιακή μονάδα ή αποκεντρωμένη δομή υπηρεσιακής μονάδας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3879/2010.

(ζ) Μεριμνά για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης προωθώντας

την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε συνεργασία και με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, με τη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης της αντίστοιχης Περιφέρειας και λαμβάνοντας υπόψη τις προγραμματικές επιλογές για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης του περιφερειακού προγράμματος δια βίου μάθησης.

Τμήμα Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 2651 0 26356
ΚΑΛΔΑΝΗ ΕΡΙΦΥΛΛΗ 2651 0 26356 ekaldani@ioannina.gr
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΜΑΡΘΑ 2651 0 26356
ΚΟΛΙΟΦΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2651 0 26356
ΚΥΡΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2651 0 26356
   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟ  ΔΗΜΟΥ  
ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ 2651 0 66493
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2651 0 66493 mkioseoglou@ioannina.gr
ΜΑΡΓΑΡΗ ΕΛΕΝΗ   2651 0 66493   elmargari@ioannina.gr
ΠΑΝΤΟΣΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ   2651 0 66493
   
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ  
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΕΞΑΡΧΟΥ - ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 2651 0 75131 kexarhou@ioannina.gr
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 2651 0 75131
ΖΩΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2651 0 75131
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2651 0 75131

 

Αρμοδιότητες

 1. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.
 2. Μεριμνά για τη λειτουργία και τη συντήρηση μουσείων, μνημείων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

α) εκθέτει τις συλλογές των μουσείων με τρόπο που εξυπηρετείται τόσο η ενημέρωση του κοινού όσο και η επιστημονική έρευνα και μελέτη των έργων.

β) διοργανώνει ξεναγήσεις των επισκεπτών

γ) μεριμνά για τη συντήρηση, ασφαλή διαφύλαξη και τήρηση των αρχείων των συλλογών των μουσείων.

δ) Εμπλουτίζει τις συλλογές έργων των μουσείων.

ε) Εισπράττει τα δικαιώματα εισόδου και ενημέρωσης των σχετικών βιβλίων.

στ) Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στοιχεία που αφορούν στην υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή του Δήμου σε θέματα καλλιτεχνικής παραγωγής και ιστορίας των τεχνών.

ζ) Μεριμνά για την ίδρυση και λειτουργία νέων μουσείων

 1. Μεριμνά για τη λειτουργία και τη συντήρηση Πινακοθήκης. Στη δράση αυτή περιλαμβάνονται:

α) η συγκέντρωση έργων γλυπτικής, ζωγραφικής, χαρακτικής, εικόνων, επίπλων, μικροαντικειμένων και

βιβλίων σπάνιων εκδόσεων είτε από αγορές είτε από δωρεές και κληροδοτήματα.

β) η συντήρηση και η ασφαλής διαφύλαξη τους η συγκρότηση της συλλογής και η έκθεση τους με επιστημονικό τρόπο ώστε να εξυπηρετείται η επιστημονική έρευνα και η μελέτη του έργου διαφόρων καλλιτεχνών.

γ) η σύνταξη και δημοσίευση μελετών εργασιών και καταλόγων σχετικά με τα έργα και την ιστορία της τέχνης.

δ) η οργάνωση εργαστηρίου συντήρησης και μελέτης αποκατάστασης των έργων τέχνης

ε) η οργάνωση εκθέσεων, διαλέξεων, καλλιτεχνικών ανταλλαγών με πινακοθήκες, μουσεία ή άλλους παρεμφερείς οργανισμούς, σπουδαστήρια ή ινστιτούτα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

 1. Μεριμνά για τη λειτουργία του Ιστορικού Αρχείου όπου σκοπός της αρχειακής υπηρεσίας είναι η εποπτεία, η διάσωση, η συντήρηση, η ταξινόμηση του αρχειακού υλικού του Δήμου και η διάθεση προς μελέτη των εγγράφων και χειρογράφων τα οποία αναφέρονται στην ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και σε ότι έχει να κάνει σχέση με τη διοικητική, οικονομική και κοινωνική ζωή του Δήμου Ιωαννιτών. Επίσης:

α) Παρέχει τις αναγκαίες οδηγίες για τη καταγραφή, αρχειοθέτηση, ταξινόμηση, φύλαξη και συντήρηση του αρχειακού υλικού του Δήμου.

β) Αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη αδειών μελέτης, μεταγραφής, φωτογράφησης αρχειακού υλικού του

Δήμου.

γ) Αποφασίζει για τα δημοσιεύματα και τις πάσης φύσεως εκδόσεις του αρχειακού υλικού του Δήμου

δ) Γνωμοδοτεί για κάθε ζήτημα που έχει σχέση με το αρχειακό υλικό και την αρμόδια υπηρεσία.

ε) Γνωμοδοτεί για κάθε ζήτημα αρχείου και αρχειακής πολιτικής για το οποίο ζητείται η γνώμη του από το Δήμαρχο Ιωαννιτών.

στ) συνεργάζεται για την ανταλλαγή αρχειακού υλικού με φορείς (π.χ. Πανεπιστήμια, άλλα πνευματικά ιδρύματα, νομικά πρόσωπα, κρατικές υπηρεσίες, οργανισμούς πάσης φύσεως κ.λπ.) του εσωτερικού και του εξωτερικού.

 1. Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση τοπικών πολιτιστικών θεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

(α) Εισηγείται για τη συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ τοπικής εμβέλειας.

(β) Εισηγείται για την επιχορήγηση ΝΠΙΔ τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου.

(γ) Εισηγείται για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (Ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου).

 1. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους. Περιλαμβάνονται πολιτικές, προγράμματα και δράσεις όπως:

(α) Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων (δημοτικά γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και δημοτικοί χώροι άθλησης

(β) Προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

(γ) Άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται με διϋπουργική απόφαση.

 1. Τηρεί το μητρώο νέων και συνεργάζεται με το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων για την ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων.
 2. Μεριμνά για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που απευθύνονται στους νέους και συμμετέχει στους σχεδιασμούς και τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.
 3. Παρακολουθεί τη λειτουργία και δράση δημοτικών δομών και νομικών προσώπων που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού και της Νέας Γενιάς.
 4. Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα στους τομείς του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και της Νέας Γενιάς, συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται από τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου.
 5. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για:

(α) τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των ευπαθών ομάδων

(β) την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεότυπων με βάση το φύλο

(γ) την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς ομάδες

(δ) την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση

(ε) τη λήψη μέτρων για την εναρμόνιση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων

(στ) την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των γυναικών και την προώθησή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων.