Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου

Διεύθυνση: Εργοτάξιο, Κωνσταντινουπόλεως 6 - Ιωάννινα

ΤΣΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΕ Μηχανικών – Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

2651 3 61361

ptsolis@ioannina.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2651031168

Στο e-mail dkasep@ioannina.gr μπορούν να αποστέλλονται αιτήσεις για ζητήματα αρμοδιότητας της Δ/νσης.

Αρμοδιότητες
Η Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου είναι αρμόδια για:

 1. Την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων,
 2. Τη χωριστή αποκομιδή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών,
 3. Την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων,
 4. Τη συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου (κτιριακών, οδοποιίας, υπαίθριων χώρων,
 5. Τη μελέτη, το σχεδιασμό και την εκτέλεση έργων και συντήρηση πρασίνου.
 6. Τη συντήρηση έργων για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας του Δήμου.
 7. Τη διαχείριση και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου.
 8. Τη διαχείριση των κοιμητηρίων.
 9. Την Πολιτική Προστασία στο επίπεδο του Δήμου.

Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Τμήματα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.

Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Διεύθυνση: Εργοτάξιο, Κωνσταντινουπόλεως 6 - Ιωάννινα

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Έδρα: Εργοτάξιο (Διοίκηση, συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αστικών στερεών αποβλήτων)

ΒΑΡΖΩΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΕ Μηχανικών-Χημικών Μηχανικών

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

2651 0 31168, 2651 3 61395      gvarzoka@ioannina.gr
ΝΑΟΥΜ ΘΩΜΑΣ – ΤΕ Δασοπονίας 2651 0 31168    thnaoum@ioannina.gr
ΤΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ – ΔΕ Διοικητικού (Γραμματεία) 2651 0 31168          mtatsi@ioannina.gr
ΓΡΑΜΜΕΝΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Επόπτης Καθαριότητας) 2651 0 75555  egrammeniatis@ioannina.gr
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (Επόπτης Καθαριότητας) 2651 0 75555  lkarakitsos@ioannina.gr
ΚΑΡΑΤΖΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (Επόπτης Καθαριότητας) 2651 0 75555  dkaratzeni@ioannina.gr
ΜΑΛΑΜΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Επόπτης Καθαριότητας) 2651 0 75555  fmalamis@ioannina.gr
ΜΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Επόπτης Καθαριότητας) 2651 0 75555  xmentis@ioannina.gr
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (Επόπτης Καθαριότητας) 2651 0 75555 xnikolaou@ioannina.gr
ΓΚΕΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Επιστάτης Καθαριότητας) 2651 0 75555 agelias@ioannina.gr

Έδρα: Αβέρωφ 6 (Οδοκαθαρισμός, καθαρισμός κτηρίων δημοτικών υπηρεσιών)

ΤΣΙΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  (Επόπτης Καθαριότητας) 2651 0 01014
ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ ΦΑΙΔΩΝ (Επιστάτης Καθαριότητας) 2651 0 01014
ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Επιστάτης Καθαριότητας) 2651 0 01014
ΝΤΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Επιστάτης Καθαριότητας) 2651 0 01014

 

Αρμοδιότητες Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

 1. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κ.λπ.).
 2. Συντονίζει τις λειτουργίες των επιμέρους Αυτοτελών Γραφείων του Τμήματος.
 3. Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων και μεριμνά για την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας συλλογής και μεταφοράς.
 4. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.
 5. Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών (οχήματα, τεχνικά μέσα, κάδοι κ.λπ.).
 6. Συνεργάζεται με το Τμήμα Προμηθειών για την έγκαιρη προμήθεια των υλικών των εργασιών που εκτελεί το κάθε συνεργείο.
 7. Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών της καθαριότητας και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.
 8. Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας (αποκομιδή απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών, οδοκαθαρισμός, ειδικά συνεργεία κ.λπ.).
 9. Αναλύει τις ανάγκες εφαρμογής των παραπάνω προγραμμάτων και ειδικότερα τις ανάγκες σε τεχνικό εξοπλισμό, εργαλεία, ανθρώπινο δυναμικό και ειδικότητες, ποσότητες υλικών κ.λπ.
 10. Παρακολουθεί και συντονίζει τις ενέργειες για την εφαρμογή των σχεδιασμών και προγραμμάτων που αναφέρονται στα προηγούμενα σημεία 2,3,4 και 5.
 11. Προσδιορίζει τα σημεία και μεριμνά για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και κάδων ανακύκλωσης.
 12. Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών καθαριότητας και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.
 13. Παρακολουθεί την διαθεσιμότητα των τεχνικών μέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας και συνεργάζεται με το Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών μέσων που διαθέτει ο Δήμος.
 14. Φροντίζει για τη στελέχωση και εκπαίδευση του προσωπικού του κάθε συνεργείου.
 15. Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων τμημάτων Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σε δημοτικές ενότητες του Δήμου.
 16. Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία για την αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.

(α1) Αρμοδιότητες Γραφείου Συλλογής Απορριμμάτων

 1. Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της αποκομιδής των αστικών απορριμμάτων και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
 2. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων και τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τμήματος.
 3. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων αποκομιδής των απορριμμάτων.
 4. Μεριμνά για το πλύσιμο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων.

(α2) Αρμοδιότητες Γραφείου Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων

 1. Συγκροτεί τα συνεργεία για τον καθαρισμό των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και τη συγκέντρωση των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.
 2. Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του καθαρισμού των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και της συγκέντρωσης των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.
 3. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τμήματος.
 4. Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεμφερείς εργασίες όπως η περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, ο καθαρισμός από παράνομες αφίσες και διαφημίσεις, ο καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικιών κ.λπ.
 5. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων καθαριότητας του Τμήματος και ενημερώνει σχετικά το Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

(α3) Αρμοδιότητες Γραφείου Ανακύκλωσης

 1. Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της αποκομιδής των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους για την επεξεργασίας τους.
 1. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων και τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία συλλογής των ανακυκλούμενων υλικών.
 2. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων αποκομιδής των ανακυκλούμενων υλικών.
 3. Μεριμνά για το πλύσιμο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των ανακυκλούμενων υλικών.
Τμήμα Συντηρήσεων Έργων και Πολιτικής Προστασίας

Διεύθυνση: Εργοτάξιο, Κωνσταντινουπόλεως 6 - Ιωάννινα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΣΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕ Μηχανικών – Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

 26510 31448, 2651 3 61405  ptsolis@ioannina.gr
ΜΑΛΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΕ Διοικητικού (Γραμματεία) 26510 31448, 2651 0 31168 kmalamos@ioannina.gr
ΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,ΠΕ Μηχανικών – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 2651 0 31448, 2651 3 61405
ikitsos@ioannina.gr
ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΤΕ Εργοδηγών 2651 0 31448, 2651 3 61405
ΤΗΡΗ ΣΕΒΑΣΤΗ, ΤΕ Μηχανικών – Δομικών Έργων 2651 0 31448, 2651 3 61405

 

Αρμοδιότητες Τμήματος Συντηρήσεων Έργων και Πολιτικής Προστασίας

Οι αρμοδιότητες του τμήματος είναι οι ακόλουθες:

 1. Ετοιμασία του Προγράμματος Δράσης των Συνεργείων (καθορισμός αναγκαίων έργων, συντηρήσεων, επεμβάσεων, καθορισμοί προτεραιοτήτων κ.λπ.).
 2. Ανάλυση του προηγούμενου προγράμματος για τον καθορισμό αναγκώντων Συνεργείων σε τεχνικό εξοπλισμό, εργαλεία, ανθρώπινο δυναμικό κατά ειδικότητες, ποσότητες υλικών κατ’ είδος κ.λπ.
 3. Επίβλεψη από διοικητική και τεχνική άποψη των εργασιών συντηρήσεων που εκτελούν τα Συνεργεία.
 4. Συγκρότηση οργάνωση και διοίκηση ενεργειών αμέσου επέμβασης σε περιπτώσεις επειγόντων εργασιών εκτός προγράμματος (π.χ. άμεσες επισκευές εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων ή σχολείων).
 5. Φροντίδα για τη στελέχωση και την εκπαίδευση του προσωπικού των Συνεργείων.
 6. Εισήγηση για την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης συνεργείων τρίτων για την ανάθεση των σχετικών εργασιών.
 7. Επίβλεψη εργασιών που εκτελούνται από συνεργεία τρίτων από τεχνική και χρονική άποψη.
 8. Συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών για την έγκαιρη προμήθεια των υλικών των έργων που εκτελούν τα Συνεργεία.
 9. Εκτέλεση επιμετρήσεων εργασιών που εκτελούν τα Συνεργεία και έλεγχος των πιστοποιήσεων που υποβάλλονται από συνεργεία τρίτων. Ενημέρωση και συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών.
 10. Χειρισμός και φροντίδα για τη συντήρηση και αξιοποίηση των μηχανημάτων, τεχνικών μέσων και εργαλείων που χρησιμοποιούν τα Συνεργεία.
 11. Τήρηση των διαδικασιών, καταγραφή, συγκέντρωση και ενημέρωση της Διεύθυνσης με πρωτογενή κυρίως στοιχεία απασχόλησης τεχνικού προσωπικού, απασχόλησης μηχανημάτων και ανάλωση υλικών, και με στοιχεία προόδου καθενός από τα έργα του προγράμματος δράσης των Συνεργείων.
 12. Καταγραφή προβλημάτων στα έργα υποδομής του Δήμου και καθορισμός προτεραιοτήτων αναγκαίων έργων, συντηρήσεων, επεμβάσεων, επισκευών κ.λπ.
 13. Παραλαβή αιτημάτων πολιτών για προβλήματα στα έργα του Δήμου, διενέργεια αυτοψιών, εκτίμηση αν τα έργα υπερβαίνουν τις δυνατότητες του εργοταξίου και παραπομπή τους στην τεχνική υπηρεσία για την εκπόνηση μελέτης και κατασκευής του έργου.

(Αρμοδιότητες Πολιτικής Προστασίας)

 1. Στο πλαίσιο του Τμήματος λειτουργεί Γραφείο Πολιτικής Προστασίας το οποίο είναι αρμόδιο για τη διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασμού, το συντονισμό δράσεων για την πρόσληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου .Ειδικότερα το Γραφείο:

 (α) Διατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας της περιοχής του Δήμου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και μεριμνά για την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.

(β) Υποστηρίζει το συντονισμό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου.

(γ) Μεριμνά για την διάθεση και συντονίζει την δράση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόσληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου

(δ) Επεξεργάζεταιειδικότερες προτάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία των δασικών

περιοχών του Δήμου, συμμετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και διατυπώνει προτάσεις για την αποκατάσταση των δασών.

ε) Ενημερώνει τους κατοίκους με κάθε μέσο, για τις οδηγίες αντιμετώπισης προβλημάτων που δημιουργούνται από έκτακτες ανάγκες.

(β1) Αρμοδιότητες του Γραφείου Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων

 1. Εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης έργων κτιριακών, διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων και λοιπών τεχνικών έργων υποδομής.
 2. Μέριμνα για τη συντήρηση του εξοπλισμού των παιδικών χαρών του Δήμου.
 3. Κατασκευή οδικού φωτισμού, φωτισμού κτιρίων του Δήμου και εκτέλεση εργασιών συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων του Δήμου, καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, μνημείων και χώρων της περιοχής του Δήμου.
 4. Συντήρηση, επισκευή ή βελτίωση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κάθε είδους Η/Μ εγκαταστάσεων των Δήμου.
 5. Μέριμνα για την προετοιμασία εκδηλώσεων που διοργανώνονται από το Δήμο και τις επιχειρήσεις του Δήμου καθώς και για το στολισμό της πόλης.

(β2) Αρμοδιότητες του Γραφείου Οδοποιίας

 1. Εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης έργων οδοποιίας.
 2. Κατασκευή έργων (διανοίξεις δρόμων, χαλικοστρώσεις κ.λπ.) που είναι δυνατόν να κατασκευαστούν με τα μηχανήματα του Δήμου.

(β3) Αρμοδιότητες του Γραφείου Κυκλοφοριακών Θεμάτων

 1. Εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση και επισκευή της σήμανσης και διαγράμμισης οδών για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του Δήμου.
 2. Εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση κάθε είδους πληροφοριακών πινακίδων στην περιοχή του Δήμου (πινακίδες ονομασίας οδών και πλατειών, αρίθμησης κτιρίων, παροχής πληροφοριών σε θέματα του Δήμου, στάσεων συγκοινωνιακών μέσων κ.λπ.).
 3. Εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση προστατευτικών μέσων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών.
 4. Εγκατάσταση κάθε είδους πληροφοριακών πινακίδων στην περιοχή του Δήμου (πινακίδες ονομασίας οδών και πλατειών, αρίθμησης κτιρίων, παροχής πληροφοριών σε οδηγούς και διερχομένους, πινακίδες στάσεων συγκοινωνιακών μέσων κ.λπ.).
 5. Εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων.
 6. Εκτέλεση εργασιών σήμανσης και διαγράμμισης οδών, καθώς και τοποθέτησης προστατευτικών μέσων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.
Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

Διεύθυνση: Εργοτάξιο, Κωνσταντινουπόλεως 6 - Ιωάννινα

 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΕ Μηχανικών Οχημάτων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

2651 0 31168, 2651 3 61396  kkalogirou@ioannina.gr
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΕ Μηχανικών – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 2651 0 31168, 2651 3 61401  apapadimas@ioannina.gr
ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕ Διοικητικού  2651 0 31168, 2651 3 61396 gbabiniotis@ioannina.gr
ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ, ΔΕ Διοικητικού 2651 0 31168, 2651 3 61396
ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (Φύλακας) 2651 3 61400
ΤΑΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ (Φύλακας) 2651 3 61400
ΤΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Φύλακας) 2651 3 61400
ΦΩΤΟΥ ΠΕΤΡΟΣ (Φύλακας) 2651 3 61400

 

Αρμοδιότητες Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

(γ1) Αρμοδιότητες του Γραφείου Κίνησης

 1. Διαχειρίζεται το στόλο των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, διάφορα αυτοκινούμενα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα) μεριμνώντας για τη στελέχωσή τους, την ασφάλισή τους και τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα.
 2. Παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των οχημάτων του Δήμου, την κατανάλωση καυσίμων και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης

(γ2) Αρμοδιότητες του Γραφείου Συντήρησης Οχημάτων

 1. Διερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχημάτων και μεριμνά για την αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσμάτων ατυχημάτων.
 2. Σχεδιάζει και εφαρμόζει τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
 3. Μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
 4. Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
 5. Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων του Δήμου και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.
 6. Καταρτίζει τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού, μηχανημάτων, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, υλικών, λιπαντικών κ.λπ. που χρησιμοποιεί ο Δήμος.
Τμήμα Πρασίνου και Κοιμητηρίων

Διεύθυνση: Εργοτάξιο, Κωνσταντινουπόλεως 5 - Ιωάννινα

 

ΣΑΟΥΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΕ Γεωτεχνικών-Γεωπόνων

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

2651 0 25959      gsaougos@ioannina.gr
ΡΗΜΑ ΝΙΚΗ, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας 2651 0 25959      nrima@ioannina.gr
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας 2651 0 25959

 

Αρμοδιότητες Τμήματος Πρασίνου και Κοιμητηρίων

 1. Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.
 2. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου.
 3. Συντάσσει μελέτες στο αντικείμενο του τμήματος και διαχειρίζεται τις διαδικασίες ανάθεσης μελετών σε τρίτους.
 4. Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου (τεχνικά μέσα, εργαλεία, φυτά λιπάσματα, φάρμακα κ.λπ.).
 5. Μεριμνά για την αποδοτική λειτουργία του Φυτωρίου του Δήμου και των χώρων αποθήκευσης εργαλείων, λιπασμάτων και λοιπών υλικών.
 6. Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.
 7. Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών συντήρησης των χώρων πρασίνου (φυτεύσεις, λίπανση, πότισμα, κλάδεμα κ.λπ.).
 8. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργεί− ων εκτέλεσης εργασιών συντήρησης πρασίνου και εισηγείται σχετικά προγράμματα αναγκών ανθρώπινου δυναμικού.
 9. Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών συντήρησης πρασίνου και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.
 10. Αναλύει τις ανάγκες εφαρμογής των παραπάνω προγραμμάτων και ειδικότερα τις ανάγκες σε τεχνικό εξοπλισμό, εργαλεία, ανθρώπινο δυναμικό και ειδικότητες, φυτά, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ανταλλακτικά κ.λπ.
 11. Καταρτίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού συντήρησης του πρασίνου του Δήμου.
 12. Συνεργάζεται με τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για την εκπόνηση μελετών, επιβλέψεων και εκτέλεση έργων πρασίνου που αφορούν στη δημιουργία αναγκαίων υποδομών εγκατάσταση αρδευτικών συστημάτων, φυτεύσεων νέων χώρων, επεκτάσεων, αναπλάσεων και αναδιαμορφώσεων.

(δ1) Αρμοδιότητες του Γραφείου Πρασίνου

 1. Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της συντήρησης πρασίνου και της κηποτεχνίας χώρων μέσα στα όρια του Δήμου (περιαστικό πράσινο, πάρκα, κήποι, άλση, παιδικές χαρές, δενδροστοιχίες, παρτέρια κ.λπ.)
 2. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία του Τμήματος.
 3. Φροντίζει για τη συντήρηση των μηχανημάτων, τεχνικών μέσων και εργαλείων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία του Τμήματος.
 4. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων πρασίνου του Τμήματος.
 5. Εισηγείται για την αναγκαιότητα ανάθεσης φυτοτεχνικών εργασιών σε τρίτους, φροντίζει για την τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης.
 6. Ασκεί την επίβλεψη των εργασιών που εκτελούνται από τρίτους και τηρεί τις διαδικασίες παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των εργασιών από συμβατικής, ποιοτικής και ποσοτικής απόψεως.

(δ2) Αρμοδιότητες του γραφείου Κοιμητηρίων

 1. Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.
 2. Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει προγράμματα βελτίωσης και ανανέωσης κοινών και οικογενειακών τάφων.
 3. Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και για τη χορήγηση άδειες ταφής και αποτέφρωσης νεκρών.
 4. Συγκροτεί, οργανώνει και συντονίζει τα συνεργεία (εργάτες, συντηρητές κ.λπ.).
 5. Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων.
 6. Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των κοιμητηρίων και συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για την απόδοση των εισπραττομένων ποσών.
 7. Μεριμνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση των χώρων των κοιμητηρίων καθώς και για τη συντήρηση / κατασκευή των τάφων και των λοιπών  τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων, τα κτίρια και γενικά τις εγκαταστάσεις του δημοτικού κοιμητηρίου.
Αποκεντρωμένο Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου με έδρα Κατσικά

Διεύθυνση: Κατσικάς Ιωαννίνων, Κεντρική πλατεία, Τ.Κ. 45550

 

ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ Γεωτεχνικών-Γεωπόνων

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

2651 3 61807      kbalamatsias@ioannina.gr
ΠΑΠΑΔOΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΠΕ Μηχανικών – Μηχανολόγων Μηχανικών 2651 3 61807
ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΕ Διοικητικού 2651 3 61834      kntoulias@ioannina.gr
ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Οδηγός) 2651 3 61807
Αποκεντρωμένο Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου με έδρα Πεδινή

Διεύθυνση: Πεδινή Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45500

 

ΡΑΠΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΤΕ Μηχανικών – Δομικών Έργων

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

2651 3 61720      arapti@ioannina.gr
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΔΕ Διοικητικού 2651 3 61715      nferentinou@ioannina.gr
Αποκεντρωμένο Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου με έδρα Ανατολή

Κερασούντος 2, Ανατολή Ιωαννίνων, ΤΚ 45221

 

ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΘΩΜΑΣ

ΠΕ Γεωτεχνικών - Δασολόγων

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

2651 3 61392    leontiou@ioannina.gr