Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

e-mail επικοινωνίας με τη Διεύθυνση: oikonomiki@ioannina.gr

Διεύθυνση: Καπλάνη 7-9, 3ος όροφος

ΣΚΑΜΝΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2651 3 61310 vskamnelos@ioannina.gr

Αρμοδιότητες
Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας.
Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά, και ειδικότερα στο Τμήμα Ταμείου, και τα αποκεντρωμένα Γραφεία
Οικονομικών Θεμάτων σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών είναι οι εξής:

Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης

Διεύθυνση: Καπλάνη 9, 1ος όροφος

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΩΤΗ ΖΩΗ - ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 2651 3 61383 zvasioti@ioannina.gr
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2651 3 61384 pgiannakou@ioannina.gr

 

Αρμοδιότητες

 1. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κ.λπ.).
 2. Μεριμνά για την τήρηση του συστήματος κατάρτισης των Προϋπολογισμών του Δήμου.
 3. Συνεργάζεται με τις επιμέρους δημοτικές υπηρεσίες για την παροχή οικονομικών στοιχείων, κατευθύνσεων και προτύπων που θα επιτρέπουν την κατάρτιση από τις υπηρεσίες των προϋπολογισμών τους σε συνάρτηση με τα αντίστοιχα προγράμματα τους.
 4. Συγκεντρώνει τους επιμέρους προϋπολογισμούς των υπηρεσιών και διαμορφώνει και εισηγείται τους συνολικούς Προϋπολογισμούς του Δήμου προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα.
 5. Παρακολουθεί την εκτέλεση των Προϋπολογισμών, επισημαίνει τις αποκλίσεις μεταξύ απολογιστικών και προϋπολογιστικών μεγεθών, μεριμνά για την ερμηνεία των αποκλίσεων και εισηγείται τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες, αναμορφώσεις και τροποποιήσεις.
 6. Συντάσσει τις τριμηνιαίες εκθέσεις προς την Οικονομική Επιτροπή στις οποίες παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου.
 7. Συντάσσει τις εισηγήσεις προς την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.
 8. Συνεργάζεται με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου για την τήρηση των διαδικασιών αμφίδρομης ενημέρωσης και ροής των οικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με την εκτέλεση και την αναθεώρηση των προϋπολογισμών κάθε υπηρεσίας.
 9. Μεριμνά για την σύνταξη και υποβολή στα αρμόδια όργανα των περιοδικών οικονομικών απολογιστικών στοιχείων, σύμφωνα με το σύστημα οικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόζει ο Δήμος.
 10. Παρακολουθεί την κατάρτιση και την εξέλιξη των ταμειακών προγραμμάτων του Δήμου. Διερευνά τις ταμειακές ανάγκες και εισηγείται τις κατάλληλες μεθόδους για την αντιμετώπιση των ταμειακών αναγκών του Δήμου (π.χ. δανεισμός). Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων που σχετίζονται με την κάλυψη των ταμειακών αναγκών του Δήμου.
 11. Παρακολουθεί την πορεία των εγκεκριμένων δανείων του Δήμου, όσο αφορά τις ετήσιες τοκοχρεολυτικές δόσεις και τις υποχρεώσεις του Δήμου και ενημερώνει αναλόγως το Τμήμα Ταμείου.
 12. Παρακολουθεί τις πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεις, επιχορηγήσεις και δωρεές του Δήμου και διεκπεραιώνει τις διαδικασίες αποδοχής τους.
 13. Συνεργάζεται με τις τράπεζες και μεριμνά για την αξιοποίηση των διαθεσίμων του Δήμου.
 14. Εκδίδει τις λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις που συνδέονται με το τηρούμενο λογιστικό σχέδιο (πχ. ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης) και ενημερώνει σχετικά τα αρμόδια όργανα του Δήμου με βάση τις ισχύουσες διαδικασίες.
 15. Παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου και τις υπόλοιπες δημοτικές υπηρεσίες για την εξέλιξη των λογιστικών μεγεθών του Δήμου.
 16. Μεριμνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από Δημόσιες/Ελεγκτικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε.
 17. Μεριμνά για τις προβλεπόμενες δημοσιεύσεις των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το νόμο και για την υποβολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 18. Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών ορισμού ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων καθώς και για την τήρηση των διαδικασιών ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων από τους ορκωτούς λογιστές.
Τμήμα Λογιστηρίου

Διεύθυνση: Καπλάνη 7, 3ος όροφος

 

ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 2651 3 61348 apappas@ioannina.gr
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2651 3 61312 kvlachopoulou@ioannina.gr
ΖΑΝΗ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ 2651 3 61327 gzanni@ioannina.gr
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2651 3 61330  kpapageorgiou@ioannina.gr
ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ 2651 3 61312  mrapti@ioannina.gr

 

Γραφείο ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΔΕΛΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2651 3 61364 vdellari@ioannina.gr
ΚΟΥΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 2651 3 61364 vkouromixelaki@ioannina.gr
ΧΑΣΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2651 3 61364
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2651 3 61331 exristogianni@ioannina.gr
ΧΗΤΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 2651 3 61364 lxita@ioannina.gr

 

Αρμοδιότητες

 1. Τηρεί το σύστημα λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Δήμου (Γενική και αναλυτική λογιστική).
 2. Τηρεί τις σχετικές λογιστικές διαδικασίες καθώς και τα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από την νομοθεσία.
 3. Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για την ενημέρωση του συστήματος λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Δήμου.
 4. Παρακολουθεί και ελέγχει τη λογιστική συμφωνία των δοσοληπτικών λογαριασμών με τράπεζες, προμηθευτές, πιστωτές και άλλους συναλλασσομένους με τον Δήμο, καθώς και των δοσοληπτικών λογαριασμών με τα νομικά πρόσωπα και τα ιδρύματα του Δήμου.
 5. Τηρεί ειδικά συστήματα λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης Προγραμμάτων και Έργων στα οποία συμμετέχει ο Δήμος και που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή/και από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους.
 6. Τηρεί αρχείο Παραστατικών Διαχείρισης των προηγουμένων προγραμμάτων και έργων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους ειδικούς κανονισμούς των φορέων από τους οποίους προέρχεται η σχετική χρηματοδότηση.
 7. Μεριμνά για την ετοιμασία των περιοδικών οικονομικών αναφορών που σχετίζονται με την πρόοδο των προηγουμένων προγραμμάτων και έργων.
 8. Τηρεί το αρχείο συμβάσεων για υπηρεσίες, έργα και προμήθειες που αναθέτει ο Δήμος. Παραλαμβάνει και ελέγχει τα κάθε φύσης παραστατικά που απαιτούνται κατά περίπτωση για την πληρωμή των οφειλών του Δήμου στους αντίστοιχους δικαιούχους και ελέγχει την ύπαρξη των προϋποθέσεων για τη διενέργεια πληρωμών του Δήμου με βάση τις διατάξεις των αντιστοίχων συμβάσεων.
 9. Ελέγχει την πρόβλεψη των οφειλών στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου και ελέγχει την επάρκεια των αντίστοιχων πιστώσεων.
 10. Εκκαθαρίζει τις πάσης φύσεως δαπάνες με την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
 11. Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής των οφειλών του Δήμου και τα αποστέλλει στο Ταμείο για πληρωμή.
 12. Ελέγχει την ανάλωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού και συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις ανάληψης δαπάνης.

(β1) Γραφείο Μισθοδοσίας και Ασφάλισης προσωπικού:

 1. Συνεργάζεται με το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μητρώων και Προσωπικού, για την σωστή εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και για κάθε ζήτημα που αφορά τούς εργαζόμενους.
 2. Συγκεντρώνει τα στοιχεία μεταβολών και των αντιστοίχων καταβληθεισών παροχών ή καταλογισθέντων ποσών προς το προσωπικό του Δήμου, που έχουν επίδραση στην διαμόρφωση των αμοιβών του και μεριμνά για την έκδοση των μισθολογικών καταστάσεων και την πληρωμή των αμοιβών
 3. Μεριμνά για την τήρηση των αρχείων των καταβληθεισών αμοιβών στο προσωπικό του Δήμου και για τη έκδοση των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών.
 4. Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των εργαζομένων που επηρεάζουν τις αμοιβές τους, ώστε να προωθείται έγκαιρα η πληρωμή των εργαζομένων και η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.
 5. Μεριμνά για την έκδοση βεβαιώσεων καταβληθεισών αμοιβών προς το προσωπικό του Δήμου και για τον υπολογισμό και την απόδοση προς τα ασφαλιστικά ταμεία των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.
 6. Μεριμνά για την ασφάλιση του προσωπικού του Δήμου στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς και για τον υπολογισμό και την απόδοση προς τα ασφαλιστικά ταμεία των ασφαλιστικών εισφορών.
 7. Επιμελείται για την παρακράτηση και απόδοση των προστίμων που επιβάλλονται στο προσωπικό.
Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

Διεύθυνση: Καπλάνη 7-9

 

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΜΑΚΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ - ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 2651 3 61326 amakri@ioannina.gr
ΔΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ 2651 3 61321 mdouka@ioannina.gr
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2651 3 61374  ekonstantinidou@ioannina.gr
ΜΑΝΘΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 2651 3 61386 gmanthou@ioannina.gr
ΜΠΛΕΤΣΑ ΟΛΓΑ 2651 3 61322 ompletsa@ioannina.gr
ΠΑΔΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2651 3 61325   xpadiou@ioannina.gr
ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2651 3 61321 kprevezianos@ioannina.gr
ΣΤΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2651 3 61326 dstoukas@ioannina.gr
ΤΣΙΑΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ 2651 3 61375  ntsiavou@ioannina.gr
ΤΣΙΑΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2651 3 61386  atsialiou@ioannina.gr
ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2651 3 61375 stsigaras@ioannina.gr

 

Αρμοδιότητες

 1. Συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των χρηματικών υποχρεώσεων προς τον Δήμο των φυσικών και νομικών προσώπων που είναι εγκατεστημένοι στην εδαφική περιοχή του Δήμου για φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώματα που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο Δήμο με βάση τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας.
 2. Ελέγχει την ακρίβεια των μεγεθών με βάση τα οποία υπολογίζεται το ύψος ανά υπόχρεο των προηγούμενων φόρων, εισφορών, τελών, δικαιωμάτων κ.λπ.
 3. Δημιουργεί και τηρεί αρχεία υπόχρεων για την καταβολή των επιμέρους ποσών που αποτελούν τακτικά έσοδα του Δήμου.
 4. Επεξεργάζεται στοιχεία και υπολογίζει περιοδικά το ύψος των οφειλομένων ποσών κατά κατηγορία προσόδου και υπόχρεο. Καταρτίζει βεβαιωτικούς καταλόγους υπόχρεων και αντίστοιχων οφειλόμενων ποσών κατά κατηγορία προσόδου.
 5. Εκδίδει υπηρεσιακά βεβαιωτικά σημειώματα για την είσπραξη των οφειλομένων φόρων, εισφορών, τελών, δικαιωμάτων κ.λπ.
 6. Μεριμνά για την ενημέρωση των υπόχρεων για την καταβολή των προηγουμένων οφειλομένων ποσών και μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών που ισχύουν για τις προσφυγές των υπόχρεων όταν αμφισβητούν το ύψος των οφειλόμενων ποσών.
 7. Παρακολουθεί και ελέγχει την εξέλιξη των προσφυγών των υπόχρεων από την παραλαβή τους μέχρι την τελεσιδικία τους.
 8. Οριστικοποιεί τους βεβαιωτικούς καταλόγους μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των τυχόν προσφυγών για την εκτέλεση των αντιστοίχων εισπράξεων.
 9. Τηρεί τις αντίστοιχες διαδικασίες και εκδίδει βεβαιώσεις που σχετίζονται με την είσπραξη διαφόρων τελών, δικαιωμάτων ή εισφορών.
 10. Συντάσσει παραστατικά σημειώματα και βεβαιώνει τα διάφορα απρόβλεπτα και λοιπά έκτακτα έσοδα του Δήμου.
 11. Παρακολουθεί και μεριμνά για την τήρηση όλων των οικονομικών δοσοληψιών που σχετίζονται με τη λειτουργία της παροχής υπηρεσιών του Δήμου μέσω των νεκροταφείων, σφαγείων, δημοτικών αγορών, κ.λπ.
 12. Τηρεί τα αρχεία της δημοτικής ακίνητης περιουσίας σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή (φάκελοι με περιγραφικά στοιχεία, τοπογραφικά διαγράμματα και ιδιοκτησιακά έγγραφα).
 13. Μεριμνά για τη διερεύνηση μεθόδων αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας και διατυπώνει σχετικές εισηγήσεις προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου.
 14. Μεριμνά για την αξιοποίηση, εκμετάλλευση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δήμου και την εν γένει διαχείριση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας (πχ. Κατάρτιση συμβάσεων μισθώσεων, μέριμνα είσπραξης μισθωμάτων κ.λπ.)
 15. Μεριμνά για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων γης για βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερμοκηπίων και για μονάδες στους τομείς αλιείας.
 16. Μεριμνά για την παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων ή τη καταβολή μισθώματος προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
Τμήμα Κληροδοτημάτων
Διεύθυνση: Αβέρωφ  
ΣΚΑΜΝΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 2651 3 61373  vskamnelos@ioannina.gr
ΤΖΗΜΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2651 3 61373 ttzimos@ioannina.gr
ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2651 3 61373 pkontaxis@ioannina.gr
  Αρμοδιότητες
 1. Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αποδοχή και την αξιοποίηση των δωρεών και των κληροδοτημάτων προς τον Δήμο, σύμφωνα με τους αντιστοίχους όρους.
 2. Τηρεί αρχείο δωρεών/κληροδοτημάτων προς το Δήμο και μεριμνά για τη διαχείρισή τους.
 3. Μεριμνά για την τήρηση του συστήματος κατάρτισης των προϋπολογισμών και απολογισμών αυτών.
 4. Ελέγχει την ανάλωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού και συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις ανάληψης δαπάνης.
 5. Τηρεί το σύστημα λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων των κληροδοτημάτων.
 6. Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για την ενημέρωση του συστήματος λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων των κληροδοτημάτων.
 7. Τηρεί τις σχετικές λογιστικές διαδικασίες καθώς και τα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από την νομοθεσία.
 8. Παρακολουθεί και ελέγχει την λογιστική συμφωνία των δοσοληπτικών λογαριασμών με τράπεζες, προμηθευτές, πιστωτές και άλλους συναλλασσόμενους με τα κληροδοτήματα, καθώς και των δοσοληπτικών λογαριασμών με τα Νομικά Πρόσωπα και Ιδρύματα του Δήμου.
 9. Ελέγχει την πρόβλεψη των οφειλών στους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού και ελέγχει την επάρκεια των αντίστοιχων πιστώσεων.
 10. Εκκαθαρίζει τις πάσης φύσεως δαπάνες με την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων.
 11. Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής των οφειλών των κληροδοτημάτων και τα αποστέλλει στο ταμείο για πληρωμή.
 12. Συντάσσει τις βεβαιωτικές καταστάσεις των εσόδων από μισθώματα και τηρεί τα βιβλία που ορίζει ο Νόμος.
 13. Τηρεί μηχανογραφημένο συγκεντρωτικό κατάλογο της περιουσίας των κληροδοτημάτων με γενικές πληροφορίες.
 14. Μεριμνά για την εκπλήρωση των σκοπών των δωρεών και διαθηκών.
 15. Εισηγείται τα θέματα στην επιτροπή κληροδοτημάτων και παρέχει την αναγκαία διοικητική υποστήριξη.
Τμήμα Ταμείου

Διεύθυνση: Καπλάνη 7-9, ισόγειο

 

ΤΣΟΓΚΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 2651 3 61337 - 338  tamiaki@ioannina.gr
ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑ

2651 3 61338

aexarhou@ioannina.gr
ΘΟΔΩΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 2651 3 61323   itheodori@ioannina.gr
ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2651 3 61353   vioannou@ioannina.gr
ΚΡΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2651 0 78355  ikranos@ioannina.gr
ΜΠΑΛΑΦΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 2651 3 61324  lmpalafa@ioannina.gr
ΠΑΤΣΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 2651 3 61324 mpatsoura@ioannina.gr
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2651 0 78355
ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 2651 3 61337
ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2651 3 61337
ΤΖΙΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2651 3 61337

 

Αρμοδιότητες

 1. Διενεργεί τις πληρωμές προς τους δικαιούχους με βάση τα Εντάλματα Πληρωμών και μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος.
 2. Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και μεριμνά για την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν στα επιμέρους εντάλματα πληρωμής.
 3. Παραλαμβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους των υπόχρεων και των αντιστοίχων οφειλομένων στο Δήμο ποσών κατά κατηγορία εσόδου. Εκδίδει και μεριμνά για την κοινοποίηση ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες.
 4. Διενεργεί τις εισπράξεις των οφειλών προς τον Δήμο και ενημερώνει το λογιστικό σύστημα του Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές.
 5. Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετών προς τον Δήμο και ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις καθυστερούμενες οφειλές.
 6. Παρακολουθεί και ελέγχει τους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του Δήμου που ασχολούνται με εισπράξεις. (αποκεντρωμένες υπηρεσίες, κοιμητήρια, δημοτικές αγορές κ.λπ.)
 7. Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των χρηματικών διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μέσω επιταγών.
 8. Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία του Δήμου.
 9. Τηρεί αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και αντιστοίχων δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Δήμου με τις ταμειακές εγγραφές.
 10. Παρακολουθεί την ταμειακή ρευστότητα και προγραμματίζει τις πληρωμές σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.
 11. Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων Γραφείων Οικονομικών Θεμάτων σε δημοτικές ενότητες του Δήμου.
 12. Παρακολουθεί και μεριμνά για την εκπλήρωση όλων των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του Δήμου.
Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Διεύθυνση: Καπλάνη 7-9, 3ος όροφος

 

ΓΚΟΥΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2651 3  61385   agounis@ioannina.gr
ΓΚΟΥΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2651 3 61389 bgounta@ioannina.gr
ΔΟΥΒΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ 2651 3 61334  chdouvli@ioannina.gr
ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2651 3 613390   gzoi@ioannina.gr
ΚΑΚΚΑΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2651 3 61389  akakkavou@ioannina.gr
ΚΟΣΜΑ ΣΕΒΑΣΤΗ 2651 3 61352 skosma@ioannina.gr
ΛΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2651 3 61334 gladias@ioannina.gr
ΜΠΑΣΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2651 3 61332 ampasouna@ioannina.gr
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2651 3 61333
ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

Αρμοδιότητες

 1. Σχεδιάζει τις εσωτερικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προγράμματος των απαιτουμένων προμηθειών και υπηρεσιών (εκτός του πεδίου του Ν. 3316/2005) του Δήμου, συγκεντρώνει τις αιτήσεις των δημοτικών υπηρεσιών, εξετάζει τη σκοπιμότητα αυτών και διαμορφώνει ετήσια και περιοδικά προγράμματα για την προμήθεια κάθε είδους υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών και εισηγείται αυτά για έγκριση στα αρμόδια όργανα του Δήμου (υλικά για την εκτέλεση τεχνικών έργων, ανταλλακτικά, λιπαντικά, καύσιμα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, μηχανήματα, εργαλεία, έπιπλα, είδη γραφείου, μισθώσεις μεταφορικών μέσων, ασφαλίσεις κ.λπ.).
 2. Παρακολουθεί την υλοποίηση των Προγραμμάτων Προμηθειών του Δήμου και την παραλαβή τους και ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες αυτού.
 3. Διενεργεί έρευνες αγοράς για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των ειδών ή των υπηρεσιών που ενδιαφέρουν το Δήμο και τη λήψη στοιχείων τιμών προμήθειας ή υπηρεσίας.
 4. Διενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των προμηθειών και των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, ήτοι μεριμνά για την κατάρτιση προδιαγραφών σε συνεργασία με τα αρμόδια κάθε φορά τμήματα του Δήμου, καταρτίζει το σχέδιο της διακήρυξης, των συμβάσεων και όλων των αποφάσεων και εισηγείται τη συγκρότηση όλων των επιτροπών που απαιτούνται (διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των ειδών) στο κάθε φορά αποφαινόμενο όργανο του Δήμου, παρακολουθεί τη λειτουργία τους και γενικά μεριμνά για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εκτέλεση κάθε προμήθειας ή υπηρεσίας μέχρι και την οριστική παραλαβή της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 5. Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισμού υλικών / εξοπλισμού ως αχρήστων ή ως υλικών που πλεονάζουν και τηρεί τις διαδικασίες καταστροφής,απομάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών αυτών.
 6. Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών (αρχείο προμηθευμένων ειδών, αρχείο προμηθευτών, αρχείο φακέλων προμηθειών).
 7. Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών καταγραφής των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου για την προμήθεια των κάθε είδους υλικών, παγίων ή αναλωσίμων.
 8. Μεριμνά για την παραλαβή από τους αντίστοιχους προμηθευτές των κάθε είδους υλικών παγίων(μηχανήματα−εξοπλισμός) ή αναλωσίμων που απαιτεί η λειτουργία του Δήμου.
 9. Μεριμνά για την ενημέρωση των διαχειριστικών βιβλίων των αποθηκών (κατά ποσότητα και αξία) με τα εισαγόμενα και εξαγόμενα είδη, και την τήρηση των διαδικασιών χορήγησης των ειδών που τηρούνται στα αποθέματα των αποθηκών του Δήμου.
 10. Παρακολουθεί τα αποθέματα των αποθηκών και διατυπώνει εισηγήσεις για την ανάγκη ανανέωσής τους. Συνεργάζεται σχετικά με τις δημοτικές υπηρεσίες που κάνουν χρήση των υλικών των αποθηκών.
 11. Τηρεί το αρχείο των παγίων κινητών περιουσιακών στοιχείων του Δήμου (μηχανήματα, οχήματα, συσκευές, εξοπλισμός κ.λπ.) και παρακολουθεί την κατανομή των παγίων αυτών στις υπηρεσίες του Δήμου.
 12. Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών των περιοδικών απογραφών των κάθε είδους υλικών και εξοπλισμού του Δήμου.