Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

e-mail επικοινωνίας με τη Διεύθυνση: ydomioanninon@ioannina.gr

Διεύθυνση: Κατσικάς Ιωαννίνων, Κεντρική πλατεία, Τ.Κ. 45500

ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ      2651 3 61806     skoumpouri@ioannina.gr

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ      2651 3 61820      etsiligianni@ioannina.gr

- Υπεύθυνη γενικών πληροφοριών πρωτοκόλλου

ΓΚΡΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ     2651 3 61822      egribogiannis@ioannina.gr

- Ενημέρωση Πρωτοκόλλου, Διακίνηση Πορισμάτων Ελέγχου

ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ      2651 3 61819     akazantzoglou@ioannina.gr

- Πρωτόκολλο

ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ      2651 3 61819

- Κλητήρας

ΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      2651 3 61819      afilis@ioannina.gr

- Γενικών Καθηκόντων

ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
ΚΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      2651 3 61842      kkorakis@ioannina.gr

- Οδηγός, Παράδοση & διακίνηση Οικοδομικών Αδειών

ΜΥΛΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ      2651 3 61842      amilona@ioannina.gr

- Κλητήρας, Αρχείο Οικοδομικών Αδειών

ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      2651 3 61842      araptis@ioannina.gr

- Οδηγός, Διακίνηση Αρχείου Οικοδομικών Αδειών

ΦΛΟΥΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      2651 3 61841

- Οδηγός, Παράδοση & διακίνηση Οικοδομικών Αδειών

Αρμοδιότητες
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας είναι αρμόδια για:

 1. Την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων.
 2. Την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού.
 3. Την έκδοση και έλεγχο της εφαρμογής των οικοδομικών αδειών.
 4. Τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών.
 5. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας είναι οι εξής:

Τμήμα Περιβάλλοντος και Ενεργειακών Θεμάτων

    

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ- ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 2651 3 61811      aathanasiou@ioannina.gr
ΜΟΥΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

- Περιβαλλοντικά & Ενεργειακά Θέματα

2651 3 61810 rmoulia@ioannina.gr
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ 2651 3 61810 ekoulouri@ioannina.gr

 

Αρμοδιότητες Τμήματος Περιβάλλοντος και Ενεργειακών Θεμάτων

 1. Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη περιοχή του Δήμου.
 2. Μεριμνά για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου.
 3. Παρακολουθεί την εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές στην γεωγραφική περιοχή του Δήμου, σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.
 4. Μεριμνά για τη δημιουργία και καλή λειτουργία μηχανισμών και συστημάτων για την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων.

Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για:

 1. τη διαχείριση, σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό που καταρτίζεται από την Περιφέρεια, των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης,
 2. την αποκατάσταση υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ), σε συνεργασία με τον τομέα υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών έργων της τεχνικής υπηρεσίας.
 3. Την κατασκευή και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού, σε συνεργασία με την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ).
 4. Ελέγχει και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις.

Τα θέματα αυτά αφορούν ιδίως:

(α) Την ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.

(β) Τον καθορισμό των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και την παροχή γνώμης για τον καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών.

(γ) Την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών.

(δ) Την παροχή γνώμης για τον καθορισμό βιομηχανικών και Επιχειρησιακών Περιοχών (Β.Ε.π.Ε.) και για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ’ άρθρο 5 ν.2545/1997 (ΦΕΚ 254, Α΄), σε συνεργασία με την υπηρεσία Πολεοδομίας.

(ε) Τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, προς καθαρισμό των οικοπέδων και των ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων και αυτοτελών οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, προβαίνει υποχρεωτικά στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών και βεβαιώνει εις βάρος τους την ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου.

5. Μελετά, σχεδιάζει, εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην περιοχή του Δήμου (συστήματα και προγράμματα ανακύκλωσης).

6. Μεριμνά για τη λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των Οικισμών

 

(Αρμοδιότητες ενεργειακών θεμάτων)

Το Τμήμα έχει επίσης ως αντικείμενο την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου (κτίρια, αυτοκίνητα κ.λπ.) και την προώθηση των ήπιων μορφών ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό:

 1. Μεριμνά για τη μελέτη και σταδιακή εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Πολιτείας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συστηματική και συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
 2. Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης και των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τις προμήθειες του Δήμου, σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις της Πολιτείας.
 3. Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του Δήμου, καθώς και των δικτύων ηλεκτροφωτισμού των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων που θεσπίζονται από την Πολιτεία
 4. Μεριμνά για την αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας και τη χρησιμοποίηση, κατά το δυνατόν, καθαρών οχημάτων από το Δήμο.
Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 2651 3 61827      mmarkopoulou@ioannina.gr

ΛΙΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

- Έκδοση πάσης φύσεως Οικοδομικών Αδειών

2651 3 61829

ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

- Έκδοση πάσης φύσεως Οικοδομικών Αδειών

2651 3 61829 kpappas@ioannina.gr

ΠΗΧΑ ΑΛΕΞΙΑ

- Έκδοση πάσης φύσεως Οικοδομικών Αδειών

2651 3 61830     apixa@ioannina.gr

Αρμοδιότητες

 1. Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Πολεοδομίας και τα Τμήματα της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κ.λπ.).
 2. Παραλαμβάνει, ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλομένων φακέλων για την έκδοση οικοδομικών αδειών, ελέγχει τις υποβαλλόμενες μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογικές, θερμομόνωση, παθητική πυροπροστασία, μελέτη ενεργειακής απόδοσης) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά τον έλεγχο των φορολογικών εκδίδει τις οικοδομικές άδειες.
 3. Ελέγχει τις αρχιτεκτονικές, στατικές, υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, τη μελέτη θερμομόνωσης, τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και τα σχετικά φορολογικά στοιχεία για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικών αδειών βιομηχανικών κτιρίων, κατά τις ρυθμίσεις της σχετικής νομοθεσίας.
 4. Αναθεωρεί και ενημερώνει τις οικοδομικές άδειες, εγκρίνει εργασίες μικρής κλίμακας και τηρεί όλα τα απαιτούμενα σχετικά στατιστικά στοιχεία και αρχεία των οικοδομικών αδειών.
 5. Ελέγχει το σύννομο εκδοθεισών οικοδομικών αδειών και προβαίνει σε διακοπή εργασιών ή ανάκληση αδειών, αν απαιτείται.
 6. Εκδίδει απόφαση για τον καθορισμό μεμονωμένων κτιρίων ή των περιοχών, εντός των οποίων οι όψεις των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται μέσα σ’ έξι έτη από την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή της ανωτέρω απόφασης.
 7. Χορηγεί την άδεια εγκατάστασης δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 24 Α΄ του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως ισχύει, και την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες.
Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
ΣΙΟΝΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 2651 3 61832      xsionti@ioannina.gr

ΖΙΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

- Συνδέσεις ΔΕΗ/ΔΕΥΑΙ, Αρχείο Ν.3843/2010

2651 3 61837 iziogas@ioannina.gr

ΚΛΑΡΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

- Συνδέσεις ΔΕΗ/ΔΕΥΑΙ, Έλεγχος κατασκευών

2651 3 61833      vklaroudas@ioannina.gr

ΣΙΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

- Έλεγχος κατασκευών, Επικίνδυνα, Ετοιμόρροπα, Αρχείο Ν.3843/2010

2651 3 61837      asimou@ioannina.gr

ΣΙΟΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

- Πρόστιμα, Αποφάσεις/Διαγραφές, Αρχείο αυθαίρετων, Αρχεία

2651 3 61833
ksiontis@ioannina.gr

ΧΑΤΖΗ ΧΑΡΟΥΛΑ

- Έλεγχος κατασκευών, Επικίνδυνα, Αρχείο Ν.3843/2010

2651 3 61838 xxatzi@ioannina.gr

 Αρμοδιότητες Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών

 1. Προβαίνει σε έλεγχο των κατασκευών ώστε να διαπιστώνεται η εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων των αντίστοιχων οικοδομικών αδειών.
 2. Προβαίνει σε έλεγχο της κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων και στον χαρακτηρισμό αυτών σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία.
 3. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά τους ανωτέρω ελέγχους παραβάσεων, προβαίνει σε επιβολή προστίμων ή άλλων προβλεπομένων κυρώσεων κατά την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.
 4. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τον γενικό οικοδομικό κανονισμό και τις οικοδομές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, σε συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία.
 5. Εισηγείται την αφαίρεση άδειας από οικοδομές για μη εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ, σε συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία.

(δ1) Γραφείο Ιστορικού Κέντρου

 1. Παρακολουθεί την εξέλιξη του Πολιτιστικού και Μορφολογικού Σχεδιασμού του Ιστορικού Κέντρου της πόλης.
 2. Εκδίδει τις οικοδομικές άδειες που αφορούν στην υπόψη περιοχή.
 3. Μελετά και διατυπώνει προτάσεις ρυθμίσεων και επεμβάσεων για τη διαχείριση της περιοχής, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των αρμόδιων Υπουργείων και Υπηρεσιών.
Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
ΜΠΑΜΠΑΣΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

- Πράξεις εφαρμογής & διορθωτικές, Πράξεις εφαρμογής, Κυρώσεις δικτύων κοινόχρηστων χώρων, Απαλλοτριώσεις, Όρια οικισμών

2651 3 61803      tbabasikas@ioannina.gr
ΑΝΤΩΝΗ - ΒΛΑΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

- Τροποποιήσεις Ρυμοτομικών Σχεδίων - Πολεοδομ.Μελετών Χωρικός Σχεδιασμός

2651 3 61804      xblaxou@ioannina.gr
ΒΑΓΓΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

- Χρήσεις γης

2651 3 61813 evageli@ioannina.gr
ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

- Πράξεις εφαρμογής & διορθωτικές, Πράξεις εφαρμογής, Κυρώσεις δικτύων κοινόχρηστων χώρων, Απαλλοτριώσεις, Όρια οικισμών

2651 3 61818     ageronta@ioannina.gr
ΚΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

- Πράξεις εφαρμογής & διορθωτικές, Πράξεις εφαρμογής, Κυρώσεις δικτύων κοινόχρηστων χώρων, Απαλλοτριώσεις, Όρια οικισμών

2651 3 61802      vkitsis@ioannina.gr

Αρμοδιότητες Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών

 1. Παρακολουθεί την εξέλιξη των ρυθμιστικών σχεδίων και των πολεοδομικών μελετών για την επέκταση /τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στην περιοχή του Δήμου.
 2. Συγκεντρώνει και τηρεί στοιχεία και αρχεία για το φυσικό και δομημένο περιβάλλον της περιοχής του Δήμου και τεκμηριώνει τις αντίστοιχες αδυναμίες και τα προβλήματα.
 3. Μελετά και εισηγείται αποφάσεις για την εφαρμογή ρυθμίσεων και προγραμμάτων για την επίλυση πολεοδομικών και οικιστικών προβλημάτων της περιοχής του Δήμου.
 4. Υποστηρίζει τη συμμετοχή του Δήμου στις διαδικασίες χωροταξικού σχεδιασμού σε συνεργασία με τις εθνικές και περιφερειακές αρχές.
 5. Μελετά και εισηγείται για τις ανάγκες τροποποιήσεων / αναθεώρησης των ρυμοτομικών σχεδίων στην περιοχή του Δήμου.
 6. Μελετά και εισηγείται την προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισμένης περιοχής.
 7. Ελέγχει την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν ιδίως:
  1. Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρμογής.
  2. Την σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής και διαγραμμάτων διαμορφωμένης κατάστασης.
  3. Τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισμού ή πράξεων εφαρμογής.
  4. Την επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών Πράξεων Εφαρμογής Σ.Π.
  5. Την σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής
  6. Την εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.
  7. Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος, κατ’ άρθρο 115 κ.Β.π.Ν.
  8. Την εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων επί του εδάφους κατά την πρόβλεψη της παρ.1 του άρθρου 155 Κ.Β.Π.Ν.
 8. Γνωμοδοτεί για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης κατασκευής κτιρίων που προορίζονται για γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητές εγκαταστάσεις,καθώς και για εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασμάτων, φαρμάκων, ιχθυοτρόφων, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαμενών από οποιοδήποτε υλικό (σε συνεργασία με τις υπηρεσίες Αγροτικής παραγωγής και Αλιείας).
 9. Τηρεί αρχεία χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων, όρων δόμησης, διαγραμμάτων και πράξεων εφαρμογής, πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού.
 10. Συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία γεωγραφικών δεδομένων στην περιοχή του Δήμου.
 11. Δημιουργεί βάσεις δεδομένων με πολεοδομικά στοιχεία της περιοχής του Δήμου.