Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

e-mail επικοινωνίας με τη Διεύθυνση: texniki@ioannina.gr

Διεύθυνση: Κωλέττη 14
3ος Όροφος
ΜΠΡΙΚΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2651 0 83880-81 obrikos@ioannina.gr

Αρμοδιότητες
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για:

 1. Τη μελέτη και εκτέλεση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησή τους.
 2. Την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους,
 3. Τον έλεγχο και την έκδοση αδειών, εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών.
  Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών είναι οι εξής:

Τμήμα Μελετών και Εκτέλεσης Έργων

Διεύθυνση: Κωλέττη 14

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΕΡΓΩΝ
ΜΑΚΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 2651 0 83880-81  kmakri@ioannina.gr
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2651 0 83880-81 vaggelidou@ioannina.gr
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ 2651 0 83880-81 earabatzi@ioannina.gr
ΓΑΛΑΝΗ ΣΟΦΙΑ 2651 0 83880-81 sgalani@ioannina.gr
ΔΡΟΣΟΥ ΣΟΦΙΑ 2651 0 83880-81 sdrosou@ioannina.gr
ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2651 0 83880-81 jioannou@ioannina.gr
ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 2651 0 83880-81 gkalivas@ioannina.gr
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2651 0 83880-81 xkaragiannidis@ioannina.gr
ΛΩΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2651 0 83880-81 dlolos1@ioannina.gr
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2651 0 83880-81 gmaxairas@ioannina.gr
ΜΠΑΛΑΦΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2651 0 83880-81 pbalafa@ioannina.gr
ΜΩΫΣΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2651 0 83880-81 hmoisidis@ioannina.gr
ΝΤΟΡNΤΑΙ ΜΑΡΙΑ 2651 0 83880-81 mntorntai@ioannina.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2651 0 83880-81 goikonom@ioannina.gr
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2651 0 83880-81 gpapapetrou@ioannina.gr
ΣΤΕΦΟΥ ΕΛΕΝΗ 2651 0 83880-81 estefou@ioannina.gr
ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 2651 0 83880-81 mtzimogianni@ioannina.gr
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2651 0 83880-81 atriantafyllou@ioannina.gr
ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΣ  ΛΕΥΤΕΡΗΣ 2651 0 83880-81 ltsoukanelis@ioannina.gr
ΤΣΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2651 0 83880-81 vtsouris@ioannina.gr
ΧΑΧΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2651 0 83880-81 sxaxoulis@ioannina.gr

Αρμοδιότητες

 1. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κ.λπ.).
 2. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων δράσης του Δήμου που αφορούν στην υλοποίηση έργων, σύμφωνα με το εύρος της δικαιοδοσίας των δήμων.
 3. Προσδιορίζει τους ετήσιους και μεσοπρόθεσμους στόχους του Δήμου για την εκτέλεση νέων τεχνικών έργων στην περιοχή του και τις εργασίες των λοιπών τομέων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 4. Προγραμματίζει σε ετήσια και μεσοπρόθεσμη βάση την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών για την κατασκευών νέων έργων και την εκτέλεση των εργασιών των λοιπών τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και καθορίζει τις προϋποθέσεις υλοποίησης τους (χρονοδιάγραμμα, τεχνικός εξοπλισμός, ανθρώπινο δυναμικό, πόροι κ.λπ.).
 5. Παρακολουθεί την υλοποίηση του προηγούμενου προγραμματισμού και την τήρηση απολογιστικών και στατιστικών στοιχείων.
 6. Μεριμνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών των έργων αρμοδιότητας του Δήμου (εκπόνηση με προσωπικό του Τμήματος ή με ανάθεση σε τρίτους).
 7. Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προσδιορίζει τις ανάγκες κάθε έργου σε υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισμό ανθρώπινο δυναμικό κ.λπ. και εισηγείται την μεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου (με αυτεπιστασία ή με ανάθεση σε τρίτους).
 8. Εισηγείται για τη σκοπιμότητα ανάθεσης συγκεκριμένων μελετών τεχνικών έργων σε τρίτους εκτός του Δήμου (προμελέτες, προκαταρκτικές μελέτες, οριστικές μελέτες, μελέτες εφαρμογής).
 9. Καταρτίζει τις προδιαγραφές των μελετών και τηρεί τις διαδικασίες ανάθεσης μελετών σε τρίτους (σύνταξη διακηρύξεων, τευχών προδιαγραφών, αξιολόγηση εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, εισήγηση σχετικών αποφάσεων, σύνταξη συμβάσεων κ.λπ.),
 10. Παρακολουθεί την εκπόνηση των μελετών τεχνικών έργων που ανατίθενται σε τρίτους, τηρεί τις διαδικασίες παρακολούθησης ελέγχου και παραλαβής των μελετών από ποιοτικής και συμβατικής άποψης.
 11. Συντάσσει τεχνικές μελέτες είτε για έργα που θα εκτελεσθούν με αυτεπιστασία, είτε για έργα που θα ανατεθούν σε τρίτους, στις περιπτώσεις που αποφασίζεται η εκπόνηση μελετών από τις υπηρεσίες του Δήμου.
 12. Φροντίζει για την παρακολούθηση και τήρηση της νομοθεσίας που έχει σχέση με την ανάθεση, παρακολούθηση, εκτέλεση και παραλαβή μελετών.
 13. Έχει την ευθύνη της εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία ή της επίβλεψης εκτέλεσης έργων που ανατίθενται σε τρίτους σε συνεργασία με το Τμήμα Συντηρήσεων Έργων και Πολιτικής Προστασίας.
 14. Εισηγείται για τη σκοπιμότητα ανάθεσης της κατασκευής τεχνικών έργων σε τρίτους.
 15. Καταρτίζει προδιαγραφές τεχνικών έργων και τηρεί τις διαδικασίες ανάθεσης έργων σε τρίτους (δημοπρατήσεις, αξιολόγηση προσφορών, εισήγηση σχετικών αποφάσεων, σύνταξη συμβάσεων κ.λπ.).
 16. Μεριμνά για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων που εκτελούνται από τρίτους.
 17. Διενεργεί επιμετρήσεις εργασιών και ελέγχει τις πιστοποιήσεις εργασιών που υποβάλλονται από τρίτους.
 18. Τηρεί τεχνικά αρχεία με αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελεί (αναλώσεις υλικών, απασχόληση τεχνικού προσωπικού, απασχόληση τεχνικού εξοπλισμού, στοιχεία κόστους κ.λπ.) και αντίστοιχα αρχεία μελετών και σχεδίων (φάκελοι των έργων). Εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την εκτέλεση των έργων του Τμήματος
 19. Έχει την ευθύνη επίβλεψης της εκτέλεσης τεχνικών έργων που εκτελούνται είτε με αυτεπιστασία είτε από τρίτους.
 20. Τηρεί τις διαδικασίες παρακολούθησης, ελέγχου της εκτέλεσης και παραλαβής τεχνικών έργων από ποιοτικής, ποσοτικής και συμβατικής άποψης.
 21. Φροντίζει για την παρακολούθηση και τήρηση της νομοθεσίας που έχει σχέση με την ανάθεση, παρακολούθηση, εκτέλεση και παραλαβή τεχνικών έργων.
 22. Συνεργάζεται με το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού(εκτός του πεδίου του Ν. 3316/05)/Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την καλή εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης της εκτέλεσης των έργων σε τρίτους.
 23. Ενημερώνει την Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για την πρόοδο της υλοποίησης των έργων του Τμήματος.

Ειδικότερα ανά κατηγορία έργων το Τμήμα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(Αρμοδιότητες Συγκοινωνιακών Έργων)

 1. Εκτέλεση έργων οδοποιίας και λοιπών έργων υποδομής (κατασκευές κόμβων και διαβάσεων, γεφυρών, αντιπλημμυρικών έργων, διευθετήσεις και καλύψεις ρεμάτων κ.λπ.). (Αρμοδιότητες Κτιριακών Έργων και Υπαιθρίων Χώρων)
 2. Μελέτη και εκτέλεση κτιριακών έργων (κατασκευή, διακόσμηση και εξοπλισμός των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων), καθώς και έργων διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή του Δήμου (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, τεχνικά έργα χώρωνπρασίνου, αθλητικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία, κοιμητήρια κ.λπ.).
 3. Διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος, καθώς και η ποιότητα των προϊόντων τσιμέντου.
 4. Κατασκευή, διακόσμηση και εξοπλισμός των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων που αναλαμβάνει να κατασκευάσει ο Δήμος. Τα εκτελούμενα έργα καλύπτουν εργασίες οικοδομικές (φέρουσες κατασκευές, τοιχοποιία, επιχρίσματα, χρωματισμούς, επιστρώσεις κ.λπ.) ξυλουργικές και μεταλλικές κατασκευές, υδραυλικές εγκαταστάσεις κ.λπ.
 5. Εκτέλεση έργων διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων (π.χ. πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, αθλητικοί χώροι κ.λπ.).

(Αρμοδιότητες Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης)

 1. Επέκταση και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαιθρίων χώρων του Δήμου, καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής.
 2. Επέκταση του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του Δήμου.

(Αρμοδιότητες Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων)

Μελέτη, κατασκευή και συντήρηση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν:

α) στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων

β) τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα υδραυλικά και τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος κ.λπ.

γ) στα τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση τυχόν λειτουργούντος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ).

Το Τμήμα συνεργάζεται με τις υπηρεσίες Αγροτικής παραγωγής, Αλιείας και Περιβάλλοντος.

Τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών
Διεύθυνση: Κωλέττη 14  
ΧΡΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ- ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 2651 0 83880-81 exrisi@ioannina.gr
ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 2651 0 83880-81 xkapetanos@ioannina.gr
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2651 0 83880-81 dkarapanos@ioannina.gr
ΜΙΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2651 0 83880-81 kmichos@ioannina.gr
ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 2651 0 83880-81 exristaki@ioannina.gr
Αρμοδιότητες
 1. Μεριμνά για την εξασφάλιση ικανοποιητικού δικτύου αστικών συγκοινωνιών στο Δήμο και τη ρύθμιση σχετικών θεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό:

(α) Μεριμνά για την άσκηση, με δυνατότητα επιβολής κομίστρου, συγκοινωνιακού έργου για την εξυπηρέτηση της μετακίνησης των κατοίκων της περιοχής, εφόσον το έργο αυτό δεν εξυπηρετείται από υφιστάμενη γραμμή. Η άσκηση συγκοινωνιακού έργου είναι δυνατόν να γίνεται είτε με ιδιόκτητα μέσα, είτε με τη χρήση μισθωμένων μέσων και υπηρεσιών.

(β) Μεριμνά για τη διενέργεια μεταφορών για τη μετακίνηση κατοίκων που ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες (άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι, παιδιά), είναι εργαζόμενοι στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, ή είναι μαθητές που μετακινούνται στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο.

(γ) Καθορίζει τις αστικές γραμμές λεωφορείων, καθώς και την αφετηρία, τη διαδρομή, τις στάσεις και το τέρμα των αντίστοιχων γραμμών.

(δ) Εισηγείται τον καθορισμό κομίστρων των αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου.

(ε) Καθορίζει τις προδιαγραφές των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραμμών.

(στ) Εισηγείται την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου, από τον κύκλο εργασίας, εντός

του ιδίου ημερολογιακού έτους.

 1. Μεριμνά και εισηγείται τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων. Στο πλαίσιο αυτό:

(α) Μεριμνά για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας.

(β) Μεριμνά για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

(γ) Ρυθμίζει τα θέματα στάθμευσης των αυτοκινήτων και μεριμνά για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης

τροχοφόρων και με δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

(δ) Λαμβάνει μέτρα για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινοχρήστους χώρους,

(ε) Μεριμνά για την ονομασία οδών και πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων, αρίθμηση κτισμάτων κ.λπ.

(στ) Μεριμνά για την εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών.

(ζ) Απαγορεύει τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους.

(η) Μεριμνά για την παραλαβή των αποσυρομένων δικύκλων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του ΟΔΔΥ.

(θ) Καθορίζει το εξωτερικό χρώμα των ΤΑΞΙ.

 1. Μεριμνά και λαμβάνει μέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους, σε συνεργασία και με τη Δημοτική Αστυνομία. Στο πλαίσιο αυτό:

(α) Ελέγχει τη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς,

(β) Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς,

(γ) Λαμβάνει και ελέγχει την εφαρμογή μέτρων για την προστασία από επικίνδυνες οικοδομές, και από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής, και ελέγχει τα υφιστάμενα μέτρα ασφάλειας σε εργασίες που εκτελούνται.

 1. Ρυθμίζει κάθε θέμα το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και στη χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.
 2. Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και τις άδειες λειτουργίας φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων και ελέγχει τη λειτουργία τους.
 3. Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων.
 4. Μεριμνά για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και επαγγελμάτων στον τομέα των μεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό:

(α) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

(β) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών και εμπορευμάτων.

(γ) Χορηγεί, ανανεώνει, ανακαλεί και αφαιρεί τις άδειες εκγυμναστών,καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

(δ) Εκδίδει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων, και διενεργεί επιθεωρήσεις και ηλεκτρολογικούς ελέγχους.

(ε) Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), και παρακολουθεί και ελέγχει τα Κέντρα Ελέγχου Καυσαερίων.

(στ) Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για τοποθέτηση συστημάτων περιορισμού ταχυτήτων.

(ζ) Θεωρεί τις Κάρτες Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόμενων οχημάτων.