Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Δράσεις της Έξυπνης Πόλης για την επόμενη τριετία 2022-2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ

Ο Δήμος Ιωαννίνων, μετά από πολύμηνη διαδικασία και αξιολόγηση των τρεχουσών τεχνολογικών αναγκών ολοκλήρωσε τη σύνταξη του Ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου & Σχεδίου Δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Έξυπνης Πόλης Δήμου Ιωαννιτών. Για τον Δήμο Ιωαννίνων, τα αποτελέσματα από την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών θα πρέπει να καταλήγουν στην εξυπηρέτηση και βελτίωση του επιπέδου ζωής στην καθημερινότητα των πολιτών. Ένας σύγχρονος δήμος μόνο και εάν καταφέρει να ενσωματώσει την τεχνολογική εξέλιξη στην καθημερινότητά του θα καταφέρει διαχρονικά να αποτελέσει έναν ελκυστικό προορισμό διαβίωσης με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά.

Tα συγκεκριμένα σχέδια μπορείτε να τα αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Έξυπνης Πόλης του Δήμου Ιωαννίνων: https://smart.ioannina.gr/strategic.html.

Με τον όρο «Ψηφιακή Στρατηγική» ορίζουμε το σχέδιο της διοίκησης του Δήμου, το οποίο θα επικαιροποιείται διαρκώς μέσω διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία και τους Φορείς της και θα αποτελεί τον οδικό χάρτη του ψηφιακού του μετασχηματισμού. Περιλαμβάνει το γενικότερο όραμα, τις κατευθυντήριες γραμμές των ψηφιακών παρεμβάσεων και πολιτικών, καθώς και συγκεκριμένες δράσεις που θα προσαρμόζονται ανάλογα με τους υπάρχοντες πόρους και τα μέσα χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια της υλοποίησής της, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την εθνική και ευρωπαϊκή ψηφιακή στρατηγική, καθώς και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Το συγκεκριμένο Σχέδιο Ψηφιακής Στρατηγικής αφορά την περίοδο 2021-2030, η οποία συμπίπτει με την προγραμματική περίοδο του νέου ΕΣΠΑ, αν ληφθεί υπόψη και η συνήθης τριετής παράταση.

Η στρατηγική ως εργαλείο ωρίμανσης έργων και πρωτοβουλιών ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις προτεραιότητες που τίθενται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα για την ψηφιακή μετάβαση, ώστε ο μετασχηματισμός του Δήμου να βρίσκεται σε αρμονία με τις εν λόγω προτεραιότητες και να διευκολύνεται η πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Επιπρόσθετος οδηγός για τη διαμόρφωση της στρατηγικής και των επιμέρους δράσεων είναι οι προτεραιότητες της Ε.Ε. για την επόμενη δεκαετία, που αφορούν στην ψηφιακή εκπαίδευση, στην ψηφιακή υγεία, στην ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην πράσινη συμφωνία και στη συνδεσιμότητα. Παράλληλα, με δεδομένη την ανάγκη χρηματοδότησης από πηγές πέραν του τακτικού προϋπολογισμού, η στρατηγική θα λαμβάνει υπόψη τις προτεραιότητες εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων ή εξειδικευμένων προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” και τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Συμπληρωματικά του Στρατηγικού Σχεδιασμού και για την τριετία 2022-2024, σχεδιάστηκε ένα συνεκτικό Σχέδιο Δράσεων για την υλοποίηση της Στρατηγικής Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Έξυπνης Πόλης για τον Δήμο Ιωαννιτών με αναλυτική αναφορά στις απαιτούμενες ενέργειες του Δήμου, με σειρά προτεραιότητας, τόσο σε θέματα εφαρμογής ψηφιακών πολιτικών, όσο και σε θέματα ανάπτυξης υποδομών. Προς γνώση και αξιολόγηση από τους δημότες, στο συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσεων εντάσσομαι οι παρακάτω δράσεις:

 

 1. Δημιουργία του Κέντρου Επιτελικής Διαχείρισης Έξυπνης Πόλης (Smart City Control Centre)

Το Κέντρο Επιτελικής Διαχείρισης θα αποτελέσει την καρδιά της έξυπνης πόλης τόσο στο επίπεδο της συγκέντρωσης των απαιτούμενων υποδομών όσο και στη φιλοξενία και διαχείριση της απαιτούμενης υπολογιστικής ισχύος για τα συστήματα που θα εγκατασταθούν και τις υπηρεσίες που θα λειτουργήσουν. Η δημιουργία του θα βοηθήσει στην κατά το δυνατό μεγαλύτερη αξιοποίηση των έργων, μέσω της κεντρικής φιλοξενίας του συνόλου των εφαρμογών για τις οποίες η φιλοξενία θα είναι αρμοδιότητα του Δήμου και της ενδυνάμωσης του κεντρικού ελέγχου και διαχείρισης του συνόλου των λειτουργιών. Κρίνεται κρίσιμη δράση καθώς ο υφιστάμενος εξοπλισμός του Δήμου είναι παρωχημένος, χαμηλής ποιότητας και μειωμένων δυνατοτήτων υποστήριξης των νέων συστημάτων έξυπνης πόλης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Τα σύγχρονα Κέντρα Δεδομένων δεν αποτελούν μονοδιάστατες αρχιτεκτονικές οντότητες ΤΠΕ αλλά ουσιαστικούς κόμβους πληροφοριών σε ένα ανοικτό περιβάλλον που συνδυάζουν τα φυσικές εγκαταστάσεις με διαφόρων ειδών υπηρεσίες νέφους με τις οποίες αλληλοεπιδρούν συμπληρωματικά ή ενισχυτικά προκειμένου να επιτευχθούν οι επιχειρησιακοί στόχοι του Δήμου μεσομακροπρόθεσμα και να προστατευτεί η αξία της επένδυσης.

Πιο συγκεκριμένα, σε πλήρη υλοποίηση θα αναπτυχθούν δύο (2) φυσικά Κέντρα Δεδομένων σε διαφορετικούς χώρους μέσα στο Δήμο, ενώ παράλληλα θα διασυνδεθούν και θα υποστηριχθούν από το G-Cloud και άλλες υποδομές της Κεντρικής Κυβέρνησης και ίσως αργότερα της Περιφέρειας. Η λύση που θα υλοποιηθεί περιλαμβάνει εξοπλισμό και λογισμικό σε πλήρως αρθρωτή και ευέλικτη διάταξη HCI (Hyperconvergence) με δυνατότητα επέκτασης για απομακρυσμένη πρόσβασης σε εικονικές εφαρμογές και περιβάλλοντα εργασίας μέσω της υπηρεσίας VDI (τηλεργασία) προκειμένου να εξυπηρετηθούν και λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου.

Το νέο κέντρο δεδομένων θα λάβει υπόψη του την υφιστάμενη και μελλοντικά αυξανόμενη ζήτηση καθώς και τη διεθνή τάση για απλούστευση της υποδομής των κέντρων δεδομένων (μείωση πολυπλοκότητας, ευέλικτη διαχείριση των δεδομένων, εύκολο deployment, μεγαλύτερη προστασία και ασφάλεια κ.α.). Επιπρόσθετα ο συνδυασμός ενός σύγχρονου Κέντρου Δεδομένων με υπηρεσίες και συστήματα εξασφάλισης υψηλού επιπέδου ψηφιακής ασφάλειας, θα επιτύχει την θωράκιση του Δήμου από κακόβουλες ενέργειες και θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη επιχειρησιακή συνέχεια (business continuity), όλων των συστημάτων κάτω από οποιεσδήποτε απρόβλεπτες συνθήκες.

 

 1. Επέκταση του Ασύρματου Δικτύου LoraWAN & Public Wifi

 

Οι έξυπνες IoT εφαρμογές έξυπνης πόλης που θα υλοποιηθούν θα προσφέρουν μεγάλο εύρος λειτουργικότητας και δεδομένων προς ανάλυση και εκμετάλλευση, ενώ θα δημιουργήσουν αντίστοιχες ανάγκες διαχείρισης και παρακολούθησης. Για το σκοπό αυτό, είναι σημαντική η υλοποίηση ολοκληρωμένη λύση για τη δικτυακή υποδομή που θα επιτρέπει τη μεταφορά και εκμετάλλευση των δεδομένων προς όφελος των δημοτών.

Το δίκτυο LoraWAN θα υλοποιηθεί έτσι ώστε να προσφέρει τις απαραίτητες επιδόσεις για τη συγκέντρωση του συνόλου των δεδομένων με ταχύτητα και αξιοπιστία. Για το σκοπό αυτό θα τοποθετηθούν κεραίες ανάλογα με την έκταση της περιοχής που πρέπει να καλυφθεί και τον αριθμό των αισθητήρων.

Επίσης, θα γίνει αναβάθμιση της υφιστάμενης ασύρματης υποδομής του Δήμου με την εγκατάσταση πολλαπλών συσκευών ασύρματης πρόσβασης (Access Points) υψηλών ταχυτήτων και ενός φυσικού ελεγκτή (controller) για συλλογή και επεξεργασία ανώνυμων δεδομένων βοηθώντας στην κατανόηση της επισκεψιμότητας πολιτών ή επισκεπτών και ενισχύοντας έτσι τον τουρισμό, τους επιχειρηματίες της πόλης και φυσικά τους φορείς να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Η ανάπτυξη μοντέρνων δικτύων WiFi σε δήμους και κοινότητες δημιουργεί ασύρματες υποδομές πολύ υψηλής ταχύτητας, της τάξης των 5Gbps με βάση το πλέον σύγχρονο πρωτόκολλο μετάδοσης 802.11ax (WiFi6) και υψηλής αξιοπιστίας.

Στόχος του Δήμου να επιλέξει τα βέλτιστα σημεία τοποθέτησης των ασύρματων σημείων πρόσβασης για την καλύτερη δυνατή κάλυψη των χώρων ενδιαφέροντος. Σε συνδυασμό με την επέκταση του WiFi δικτύου μέσω της δράσης «WiFi4GR-Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ευελπιστούμε να καλύψουμε πλήρως τις ανάγκες των δημοτών για ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω WiFi Hotspots σε υπαίθριους ή/και κλειστούς δημόσιους χώρους.

 1. Ενσωμάτωση Συστήματων Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity)

Η ψηφιακή επανάσταση είναι μια πραγματικότητα και το επόμενο διάστημα οι τεχνολογικές καινοτομίες θα είναι οι βασικοί πυλώνες ανάπτυξης, παρέχοντας ευκαιρίες σε οργανισμούς, δημιουργώντας παράλληλα αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Όμως για να ευδοκιμήσουν οι φορείς σε ένα ψηφιακό μέλλον, απαιτείται μια ισχυρή στρατηγική Κυβερνοασφάλειας η οποία θα ωθήσει ένα οργανισμό στο να γίνει όσο το δυνατόν πιο ασφαλής, έτοιμος και ανθεκτικός σε Κυβερνοεπιθέσεις.

Ένα ασφαλές περιβάλλον έχει δύο συστατικά στοιχεία: ασφάλεια δεδομένων και δημόσια ασφάλεια. Η ασφάλεια δεδομένων σε ένα Δήμο μπορεί να αφορά το απαραβίαστο των συνταγματικών και κυβερνητικών πληροφοριών. Οι κανονισμοί και δραστηριότητες όπως ο Νόμος περί Προστασίας Δεδομένων, απαιτεί δικλείδες ασφαλείας. Κάθε πολίτης ανεξαρτήτως του είδους των υπηρεσιών που ζητά ή που λαμβάνει, καθώς και κάθε διαδικασία λειτουργίας και άσκησης των αρμοδιοτήτων του Δήμου, θα πρέπει να διακατέχεται από σαφές πλαίσιο προστασίας και ασφαλούς διαχείρισης των δεδομένων που τον αφορούν.

 1. Digital Twin: Υποδομή Ψηφιακού Διδύμου

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης στοχευμένων δράσεων με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων λύσεων, ο Δήμος προτίθεται να υλοποιήσει λύση ψηφιακού διδύμου με τα ακόλουθα συστατικά:

 • Συλλογή δεδομένων με εναέρια φωτογράφιση με χρήση Συστημάτων μή Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ).
 • Δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου.
 • Λογισμικό απεικόνισης και διαχείρισης τρισδιάστατης ψηφιακής πόλης

Η ολοκλήρωση του ψηφιακού διδύμου θα βελτιώσει σταδιακά τη λήψη αποφάσεων σε εκτελεστικό επίπεδο και θα επιτρέψει στους υπεύθυνους να παρακολουθούν στενά, τους βασικούς δείκτες λειτουργίας και συμπεριφοράς της πόλης. Μια προβολή σε πραγματικό χρόνο των λειτουργιών της πόλης θα δώσει στις διαχειριστικές ομάδες τη δυνατότητα να προβλέψουν ζητήματα και να μετριάσουν ενδεχόμενους κινδύνους ενώ παράλληλα θα παρέχει σημαντικές ευκαιρίες στη δημιουργία και ανάπτυξη ιδεών, και στην ταχεία επιλογή, προσομοίωση και δοκιμή πολεοδομικών σχεδιασμών και δόμησης. Τέλος, θα επιτρέψει (λόγω του τεράστιου όγκου δεδομένων που θα συγκεντρώνει σε βάθος χρόνου) στις ομάδες διαχείρισης πόλεων να πραγματοποιούν αναλυτικές αξιολογήσεις και να διατυπώνουν εστιασμένες καμπάνιες με στόχο την αλλαγή συμπεριφορών. Παράλληλα θα διευκολύνει τη συνεργασία και την επικοινωνία με τους εταίρους της πόλης και θα επιταχύνει την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών με την ώθηση της χρήσης δεδομένων.

 

 1. Δημιουργία Σύστηματος οπτικών αισθητήρων για την παρακολούθηση της ασφάλειας κρίσιμων υποδομών και πολιτών, παρακολούθησης της κυκλοφορίας και αποτροπής της παράνομης και αντικοινωνικής στάθμευσης με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

 

Το σύστημα θα αποτελείται από προηγμένες κάμερες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, ένα προηγμένο λογισμικό διαχείρισης που ενσωματώνει αλγόριθμους προηγμένης ανάλυσης βίντεο (Neural Video Analytics) καθώς και το λογισμικό του Κέντρου Λήψεως Εικόνας.

Σκοπός του συστήματος είναι να επιτευχθεί:

 1. H κεντρική εποπτεία και προστασία κρίσιμων σημείων μιας περιοχής/πόλης με αυτόματες οπτικές ειδοποιήσεις, με έξυπνη υποβοήθηση των χειριστών και με την ελάχιστη δυνατή απαίτηση σε ανθρώπινο δυναμικό.
 2. Η συλλογή και ανάλυση δεδομένων προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η κυκλοφορία τόσο των οχημάτων, όσο και των πεζών. Επιπλέον να μειωθούν τα ατυχήματα, να ενισχυθεί η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και να υποβοηθηθεί ο μελλοντικός σχεδιασμός κυκλοφοριακών υποδομών.
 3. Η αποτροπή της παράνομης και αντικοινωνικής στάθμευσης σε σημεία όπως ράμπες ΑΜΕΑ, εισόδους πεζοδρόμων κλπ.

 

 1. Λειτουργία Σύστηματος Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων, Έγκαιρης Ανίχνευσης και Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών

O Δήμος Ιωαννιτών, στο πλαίσιο υλοποίησης στοχευμένων δράσεων Πολιτικής Προστασίας με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων λύσεων, προτίθεται να υλοποιήσει το έργο Πολιτικής Προστασίας, για την Πυρασφάλεια περιοχών Αστικού & Περιαστικού Πρασίνου της πόλης των Ιωαννίνων» και προτεινόμενες δράσεις:

 • ΔΡΑΣΗ-1: Σύστημα Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων

Aφορά στην παραμετροποίηση ενός Λογισμικού Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων Πολιτικής Προστασίας, το οποίο θα συμβάλλει αποφασιστικά στη συνεργασία και τον συντονισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο εσωτερικά μεταξύ όλων των στελεχών της, αλλά και με όλους τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους Φορείς Πολιτικής Προστασίας. Το σύστημα θα βοηθά στην Επίγνωση Κατάστασης, στη διαμόρφωση Κοινής Επιχειρησιακής Εικόνας και θα συνεπικουρεί στη βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων επιχειρησιακών πόρων για την άμεση αντιμετώπιση φυσικών φαινομένων (π.χ. πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός, πανδημίας κ.α.), ανθρωπογενών καταστροφών και ατυχημάτων.

 • ΔΡΑΣΗ 2: Έγκαιρη Ανίχνευση και Διαχείριση Δασικών Πυρκαγιών

Aφορά στην υλοποίηση συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης και διαχείρισης δασικών Πυρκαγιών. Το σύστημα θα παρέχει την δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης/εντοπισμού εστιών πυρκαγιάς, στις περιοχές Αστικού & Περιαστικού Πρασίνου της πόλης των Ιωαννίνων.

Πιο συγκεκριμένα τα σημεία που βρίσκονται εντός της περιοχής κάλυψης του συστήματος, μεταξύ άλλων είναι τα παρακάτω:

 • Περιαστικό δάσος Ιωαννίνων
 • Ισραηλινό Νεκροταφείο Ιωαννίνων
 • Νησί της λίμνης Παμβώτιδας
 • Πάρκο Πυρσινέλλα

Το εν λόγω σύστημα προτείνεται να εγκατασταθεί στο πάρκο κεραιών που βρίσκεται στην περιοχή των Λιγγιάδων, με ενδεικτική περιοχή κάλυψης (πράσινη σκίαση – viewshed) ακτίνας 10 χιλιομέτρων.

 1. Έξυπνες διαβάσεις

Αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός ευφυούς συστήματος Έξυπνης Διάβασης Πεζών με αυτόματη αναγνώριση παρουσίας πεζών; πρωτοποριακό σύστημα, το οποίο θα εξασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των πεζών στην περιοχή παρέμβασης μέσα από την αυτόματη αναγνώριση παρουσίας τους και την αυτόματη φωτεινή σήμανση της διάβασης. Το σύστημα θα ενεργοποιείται μόνο στην περίπτωση διέλευσης πεζών και οχημάτων από διαφορετικές κατευθύνσεις, ώστε να ενισχύεται η προσοχή τόσο των πεζών, όσο και των διερχόμενων οδηγών. Η διάβαση θα λειτουργεί «έξυπνα» ώστε να προειδοποιεί τους πεζούς και τους οδηγούς όταν πραγματικά υπάρχει πρόθεση διέλευσης, αποφεύγοντας τη δημιουργία κυκλοφοριακής συμφόρησης. Η διάβαση θα διαθέτει ένα εξελιγμένο σύστημα τεχνοτροπίας και λογισμικού με κύριο στόχο να ενεργοποιήσει την προσοχή των χρηστών του δρόμου και να τους προειδοποιήσει για πιθανές επικίνδυνες καταστάσεις.  Συγκεντρωτικά, το σύστημα έξυπνης πεζοδιάβασης:

 • θα προειδοποιεί οπτικά και ηχητικά τους πεζούς που διασχίζουν τη διάβαση ή έχουν πρόθεση να διασχίσουν τη διάβαση, μόνο όταν υπάρχει όχημα που κινείται προς εκείνη την κατεύθυνση.
 • θα προειδοποιεί τους οδηγούς που προσεγγίζουν τη διάβαση ενεργοποιώντας προειδοποιητικά φώτα, μόνο όταν υπάρχει πεζός που διασχίζει τη διάβαση ή έχει πρόθεση να διασχίσει τη διάβαση. Σε περίπτωση αυξημένης ταχύτητας του οδηγού, το σύστημα θα προειδοποιεί ανάβοντας κόκκινο φως.
 • θα ενεργοποιεί τον φωτισμό του περιβάλλοντος χώρου όταν οι συνθήκες φωτισμού είναι τέτοιες που να απαιτείται η λειτουργία του.

Η κάθε έξυπνη διάβαση θα αποτελείται από τα κάτωθι:

 • Σύστημα Ανίχνευσης Οχημάτων
 • Σύστημα Ανίχνευσης Πεζών και Ποδηλάτων
 • Ιστός Προειδοποίησης με Φωτισμό Τύπου LED
 • Ιστούς Φωτισμού
 • Πινακίδα Ένδειξης Διάβασης
 • Σύστημα Ηχητικού Σήματος
 • Περιβαλλοντικοί Αισθητήρες
 • Κεντρική Κονσόλα Διαχείρισης Συστήματος

 

 1. Έξυπνες στάσεις

Στο πλαίσιο παροχής ενός σύγχρονου περιβάλλοντος διαβίωσης στους δημότες, ο χρόνος αναμονής για την επιβίβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα με την παροχή σειράς υπηρεσιών, μέσω της εγκατάστασης έξυπνων στάσεων.

Οι έξυπνες στάσεις, πέρα από την προστασία που παρέχουν οι παραδοσιακές στάσεις, θα παρέχουν, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο
 • Φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών
 • Φωτισμό
 • Χώρο ψηφιακής διαφήμισης
 • Πληροφόρηση για τον αναμενόμενο χρόνο άφιξης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
 • Ενεργειακή αυτονομία με χρήση φωτοβολταϊκών.

Στόχος είναι η ενίσχυση του βαθμού χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και η μετατροπή του χρόνου αναμονής σε μία πιο ευχάριστη εμπειρία.

 1. Έξυπνο ηλιακό δέντρο

 Το έξυπνο ηλιακό δέντρο δημιουργήθηκε στα πλαίσια της ιδέας για «βιώσιμη αστική τέχνη» που ενσωματώνεται ομαλά στο περιβάλλον σε ανοιχτό χώρο προωθώντας τη συνειδητοποίηση της βιωσιμότητας – αειφόρου ανάπτυξης σε μια κοινωνία. Το ηλιακό δέντρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα ‘Smart City’ για διάφορες εφαρμογές Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT – Internet of Things).

Τα βασικά οφέλη από την υλοποίηση της δράσης είναι τα εξής:

 1. Βελτίωση της εμπειρίας των πολιτών

Η εξέλιξη των smartphones και των social media έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλοεπιδρούν τόσο μεταξύ τους όσο και με το γύρω περιβάλλον. Οι ανάγκες εξελίχθηκαν με τέτοιο τρόπο που πλέον παρουσιάζεται εξάρτηση από την ενέργεια και την συνδεσιμότητα, ενώ οι δημόσιοι χώροι παρέμειναν όπως ήταν πριν από πολλά χρόνια. Η αστική υποδομή είναι, ως επί το πλείστων, ξεπερασμένη και δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός σύγχρονου τρόπου ζωής.

 1. Προώθηση της ηλιακής ενέργειας

Μέσω τέτοιων εγκαταστάσεων, η πόλη προσφέρει στους πολίτες τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν δωρεάν την ηλιακή ενέργεια και να επωφελούνται πρακτικά από τη χρήση της. Προκαλώντας έτσι μια θετική στάση απέναντι στις αρχές της βιωσιμότητας, οι πολίτες γίνονται “πρεσβευτές του περιβάλλοντος της πόλης” τους. Επιπλέον, καλλιεργείται και ενθαρρύνεται η αναζήτηση πιθανών εφαρμογών που απορρέουν από τη χρήση πράσινων τεχνολογιών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 1. Ενίσχυση της ελκυστικότητας των τοποθεσιών

Το ηλιακό δέντρο είναι δημόσια «τέχνη», που ενσωματώνει διαφορετικές λειτουργίες με ελκυστική αλλά μινιμαλιστική αισθητική. Με μοντέρνο σχεδιασμό, βελτιώνει την ελκυστικότητα του δομημένου περιβάλλοντος και συμβάλλει στην τοπική ιδιαιτερότητα.

 1. Δημιουργία κοινωνικών δημόσιων χώρων

Η κάθε εγκατάσταση έξυπνου σταθμού, αποτελεί μοιραία έναν χώρο συγκέντρωσης όπου ενισχύεται η σχέση μεταξύ ανθρώπων και ομάδων.

 

 1. Δημιουργία Σύστηματος Ψηφιακός Τουριστικός Οδηγός Πόλης

Παροχή πλατφόρμας με στόχο την ενδυνάμωση της εγχώριας επιχειρηματικότητας στον τομέα του τουρισμού, της εστίασης και του πολιτισμού μέσα από την υιοθέτηση μιας καινοτόμου προσέγγισης στη δημιουργία της τουριστικής εμπειρίας, με την υιοθέτηση τεχνολογικών εργαλείων για την προσφορά εξατομικευμένων, δυναμικών περιηγήσεων στον τόπο φιλοξενίας.

Πιο συγκεκριμένα, η πλατφόρμα θα συνδυάζει τις επιμέρους προτιμήσεις του εκάστοτε χρήστη σχετικά με τις προτιμητέες θεματικές κατηγορίες σημείων ενδιαφέροντος που θέλει να επισκεφτεί (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, θέατρα, κ.λπ.) σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο και τον επιλεγμένο από το χρήστη τρόπο μετακίνησης (ποδήλατο, αυτοκίνητο, μέσα μεταφοράς ή με τα πόδια) μεταξύ των επιμέρους σημείων των διαδρομών για να προτείνει στο χρήστη μία διαδρομή, η οποία ταιριάζει στα προσωπικά του χαρακτηριστικά και τα κριτήρια που έθεσε.

Μέσα από την προτεινόμενη λύση, θα μπορούν να συνδυαστούν οι διαχρονικές πολιτιστικές αξίες των προορισμών με τις σύγχρονες ταξιδιωτικές τάσεις της εποχής που μπορούν να εκφραστούν από τις εμπειρίες που δύνανται να εξερευνήσουν διαφορετικού τύπου ταξιδιωτικά κοινά σε ένα προορισμό. Η δημιουργία διαδρομών συμβάλλει στην ανάλυση των τάσεων που σχετίζονται με σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος των ταξιδιωτικών προορισμών βάσει κοινωνικών χαρακτηριστικών, όπως η δημοτικότητα μιας περιοχής σε σχέση με μια συγκεκριμένη τουριστική προσφορά ή η επιλογή ενός ταξιδιωτικού προορισμού λόγω της εποχικότητας ή των χρονικών χαρακτηριστικών.