Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Εναρκτήρια συνάντηση της ομάδας εργασίας παρακολούθησης ενεργειών σχετικά με το Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ)

Πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση των μελών της ομάδας εργασίας η οποία παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) του Δήμου Ιωαννιτών. Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι δράσεις που ήδη υλοποιούνται, ο προγραμματισμός των επόμενων ενεργειών καθώς και ιδέες χρηματοδότησης-ωρίμανσης νέων έργων και συνεργασιών.

Σημειώνεται ότι οι πόλεις που έχουν υπογράψει το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια δεσμεύονται να αναλάβουν δράση, προκειμένου να υποστηρίξουν την υλοποίηση του στόχου της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% έως το 2030 και την υιοθέτηση μιας κοινής προσέγγισης για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν.

Για την υλοποίηση των δράσεων και την επίτευξη των στόχων του Σχεδίου απαιτείται η ενημέρωση και ενεργοποίηση όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο. Επιπλέον, η παρακολούθηση της υλοποίησης του Σχεδίου και της επίτευξης των στόχων του είναι αναγκαία για:

-Την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων.

-Την αξιοποίηση των ΑΠΕ.

-Τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

-Την προστασία του περιβάλλοντος.

-Τη μείωση των λειτουργικών εξόδων όλων των υπηρεσιών και δομών του Δήμου.

-Τη συμμόρφωση με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και τους εθνικούς στόχους στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας.

-Τη μετάβαση σε μια καθαρή, κυκλική οικονομία σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (GreenDeal).

Στην ομάδα εργασίας συμμετέχουν ο Δήμαρχος κ. Μ. Ελισάφ, ο Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα- Περιφερειακής Ανάπτυξης & Προστασίας Περιβάλλοντος και Λίμνης κ. Β. Βλέτσας, ο Αντιδήμαρχος Έργων, Υποδομών, Ενέργειας, Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Κυκλοφοριακών-Συγκοινωνιακών θεμάτων κ. Γ. Αρλέτος,η Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Πολεοδομίας κα. Ν.Τύρου-Ούζα και υπηρεσιακά στελέχη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου.