Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Επάναχρηση του κτιρίου ‘ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΣΙΚΑΣ’ ως κέντρο πολιτισμικής δημιουργίας

Ο Δικαιούχος Δήμος Ιωαννίνων διακηρύττει ότι την 12η του μηνός Ιουλίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη  και ώρα 2:00 μ.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών),  θα  διεξαχθεί  η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή  Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για το υποέργο με τίτλο «Επάναχρηση του κτιρίου ‘ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΣΙΚΑΣ’ ως κέντρο πολιτισμικής δημιουργίας» για την πράξη με τίτλο: «Παρεμβάσεις αναζωογόνησης του αστικού περιβάλλοντος Δήμου Ιωαννιτών».

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  188738, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

 

2022617311001_ΠΝΕΥ-ΚΑΤΣΙΚΑ_08-ΠΡΟ 2022617311001_ΠΝΕΥ-ΚΑΤΣΙΚΑ_09-ΤΕ 2022617311001_ΠΝΕΥ-ΚΑΤΣΙΚΑ_10-ΠΡΟ 2022617311001_ΠΝΕΥ-ΚΑΤΣΙΚΑ_11-ΠΡΟΤΕΚΜ 2022617311001_ΠΝΕΥ-ΚΑΤΣΙΚΑ_12-ΕΟΠ 2022617311001_ΠΝΕΥ-ΚΑΤΣΙΚΑ_13-ESPD 2022617311001_ΠΝΕΥ-ΚΑΤΣΙΚΑ_01-ΔΙΑ_22PROC010490711_ΨΗ21ΩΕΩ-24Σ 2022617311001_ΠΝΕΥ-ΚΑΤΣΙΚΑ_02-ΠΡΟ_22PROC010490761_6ΜΔΨΩΕΩ-Γ6Ω 2022617311001_ΠΝΕΥ-ΚΑΤΣΙΚΑ_03-ΣΚΟ 2022617311001_ΠΝΕΥ-ΚΑΤΣΙΚΑ_04-ΤΙΜ 2022617311001_ΠΝΕΥ-ΚΑΤΣΙΚΑ_05-ΚΜΕ 2022617311001_ΠΝΕΥ-ΚΑΤΣΙΚΑ_06-ΕΣΥ 2022617311001_ΠΝΕΥ-ΚΑΤΣΙΚΑ_07-ΤΣΥ 2022617311001_ΠΝΕΥ-ΚΑΤΣΙΚΑ_14-ΠΙΝΣΥΜ 2022617311001_ΠΝΕΥ-ΚΑΤΣΙΚΑ_15-ΕΠΙΤ