Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Επιλογή πιλοτικών σεναρίων για μελέτη, στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Ιωαννιτών στο ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο με τίτλο «Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition — ‘SPROUT’»

Το έργο SPROUT είναι ευρωπαϊκό έργο, που χρηματοδοτείται κατά 100% από το πρόγραμμα HORIZON 2020. Ξεκίνησε την 1/9/2019 και έχει διάρκεια 36 μηνών. Το έργο αναζητά λύσεις αειφόρου πολιτικής σε θέματα αστικής κινητικότητας, στους τομείς της μεταφοράς επιβατών και της αστικής εφοδιαστικής μεταφοράς εμπορευμάτων και στοχεύει στη δημιουργία νέων εργαλείων για τη μελέτη της αστικής κινητικότητας και στην παραγωγή τεκμηριωμένης γνώσης για εφαρμογές και συνθήκες αστικής κινητικότητας που θα μπορούν να αξιοποιηθούν για τη χάραξη πολιτικής σε τοπικό / περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο.

Στο έργο μετέχουν 29 εταίροι, ο Δήμος Ιωαννιτών είναι ο 21ος εταίρος. Στους εταίρους  περιλαμβάνονται ερευνητικοί φορείς και πόλεις κατηγοριοποιημένες σε 3 κατηγορίες. Η 1η κατηγορία αφορά σε έξι (6) πόλεις πιλότους στις οποίες θα δοκιμαστούν λύσεις αστικής κινητικότητας: Valencia (Ισπανία), Kalisz (Πολωνία), Budapest (Ουγγαρία), Padua (Ιταλία), Tel Aviv (Ισραήλ), Ningbo (Κίνα). Η 2η κατηγορία αναφέρεται ως «2ου επιπέδου – πόλεις επικύρωσης (validation cities)», αφορά σε 9 πόλεις, μία από τις οποίες είναι και τα Ιωάννινα,  (Ioannina, Mechelen, Arad, Hertogenbosch, Ile-de-France, Almada, Birmingham, Gothenburg, Minneapolis), που θα μελετήσουν τη δυνατότητα εφαρμογής των λύσεων των «πόλεων πιλότων» στις δικές τους συνθήκες αστικής κινητικότητας. Τέλος, υπάρχουν και 25 πόλεις «3ου επιπέδου» που δεν συμμετέχουν ενεργά στο έργο, αλλά ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματά του. Από την Ελλάδα πόλεις «3ου επιπέδου» είναι η Θεσσαλονίκη και η Ηγουμενίτσα.

Στο πλαίσιο του έργου μελετώνται οι παράμετροι που καθορίζουν την αστική κινητικότητα και πως αυτοί θα επηρεαστούν τα επόμενα χρόνια. Δημιουργούνται σενάρια που αφορούν στις πόλεις πιλότους και στις προκλήσεις – λύσεις σε θέματα αστικής κινητικότητας με προβολή στο 2025 και στο 2030, καθώς και εργαλεία που θα τροφοδοτηθούν με τα δεδομένα και τις προβλέψεις δεικτών που επηρεάζουν την αστική κινητικότητα και θα βοηθήσουν στον καθορισμό νέων πολιτικών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων σε θέματα βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Στις «πόλεις-πιλότους» υλοποιούνται και μελετώνται λύσεις αστικής κινητικότητας,  που είχαν επιλεγεί κατά τη συμμετοχή τους στο έργο και εντάσσονται σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Αυτόνομα οχήματα για αστική μεταφορά επιβατών & εμπορευμάτων
  • Internet of Things (IoT) για τη δυναμική διαχείριση θέσεων φορτοεκφόρτωσης
  • Διαμοιρασμός ποδηλάτων & οχημάτων (dockless bike- & car-sharing)
  • Συστήματα προτεραιότητας ενεργής μετακίνησης & ευπαθών ομάδων
  • On-demand logistics

 

Κατά την πρώτη περίοδο αναφοράς του έργου, μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκε η υφιστάμενη κατάσταση των πόλεων του έργου σε θέματα αστικής κινητικότητας  και μελετήθηκαν διάφορα εναλλακτικά σενάρια πολιτικής στις πόλεις πιλότους. Στοιχεία των σεναρίων αυτών παρουσιάστηκαν σε διαδικτυακό εργαστήριο στο οποίο μετείχε και ο Δήμος Ιωαννιτών.

Κατά την παρούσα φάση του έργου, οι πόλεις 2ου επιπέδου, όπως τα Ιωάννινα,  καλούνται να επιλέξουν τα πιλοτικά σενάρια τα οποία θα μελετήσουν ως προς την εφαρμοσιμότητα και χρησιμότητά τους στις συνθήκες της πόλης. Ο Δήμος Ιωαννιτών μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής μελετά τα ακόλουθα πιλοτικά σενάρια:

  • Βουδαπέστη: ανακατανομή του αστικού χώρου, μείωση μηχανοκίνητης κυκλοφορίας: δημιουργία πεζόδρομων και δικτύου ποδηλατοδρόμων (Budapest Pilot: Relocating public space for reducing car dependency: creation of pedestrian and cycling zones)
  • Καλίζ: ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τη δυναμική διαχείριση θέσεων φορτοεκφόρτωσης της εφοδιαστική αλυσίδας αστικών εμπορευματικών μεταφορών (Kalisz Pilot: Real-time dynamic management of unloading operations including planning and booking (IoT-enabled logistics)

καθώς αυτά τα σενάρια αναμένεται να δημιουργήσουν καλύτερες κυκλοφοριακές συνθήκες για τους κατοίκους της πόλης των Ιωαννίνων με την αποσυμπίεση του κυκλοφοριακού φορτίου και  ένα οργανωμένο σχεδιασμό της εφοδιαστικής αλυσίδας των αστικών εμπορευματικών.

Στοιχεία σχετικά με το έργο SPROUT είναι διαθέσιμα στα επίσημα κανάλια επικοινωνίας του έργου:

Site                       https://sprout-civitas.eu/

Newsletter         https://sprout-civitas.eu/subscribe-to-newsletter 

Twitter                https://twitter.com/H2020_SPROUT

LinkedIn              https://www.linkedin.com/company/h2020-sprout/

Youtube               https://www.youtube.com/watch?v=FSSNRoEw18k&t=503s