Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Επιστολή του Δημάρχου προς το υπουργείο Περιβάλλοντος σχετικά με τη ρύθμιση των αυθαιρέτων κοντά στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Όπως γνωρίζετε στην πόλη των Ιωαννίνων και κατ’ επέκταση στο Δήμο Ιωαννιτών στεγάζονται οι εγκαταστάσεις του Κρατικού Αερολιμένα «ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΥΡΡΟΣ».

Με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, για την έκδοση οικοδομικής άδειας, σε μια ακτίνα πέντε χιλιομέτρων γύρω από τον αερολιμένα, απαιτείται γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.). Η γνωμοδότηση αυτή σχετίζεται με το ύψος των κτιρίων, ώστε αυτό να μην παρεμποδίζει την προσέγγιση των αεροσκαφών στον αερολιμένα.

Η απαίτηση αυτή έχει προκαλέσει πλείστα προβλήματα σε πολίτες του Δήμου μας, που διαθέτουν ιδιοκτησίες εντός των ορίων της ακτίνας αυτής και επιθυμούν να αναγείρουν ή να νομιμοποιήσουν- τακτοποιήσουν ένα κτίσμα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απαγορεύσεις οι οποίες ισχύουν, έχουν θεσμοθετηθεί σε παρελθόντα χρόνο και δεν έχουν λάβει υπόψη τους τις εξελίξεις οι οποίες έχουν επέλθει, μέσω της επιστημονικής γνώσης, στις διαδικασίες προσέγγισης αεροσκαφών σε αερολιμένες, προτείνουμε τα παρακάτω:

  1. Σε σχέση με τις διαδικασίες νομιμοποίησης- τακτοποίησης κτιρίων:

Με πρωτοβουλία του Υπουργείου σας έχει κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων σχέδιο νόμου με θέμα: « Έλεγχος προστασίας δομημένου περιβάλλοντος».

Προτείνεται η παρ. ιη του άρθρου 89 του σχεδίου νόμου να αντικατασταθεί ως εξής:

«ιη. Σε περιοχές που υπόκεινται σε περιορισμούς για την προστασία της εναέριας κυκλοφορίας, εκτός αν συνοδεύεται από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία μπορεί να επιβάλλει επιπλέον περιορισμούς. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον για το κτίριο τηρούνται οι όροι δόμησης που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής, εκδίδεται άδεια εξαίρεσης από την κατεδάφιση, εφόσον καταβληθεί το παράβολο της παρ. 1 του άρθρου 99 με τους όρους που υποβάλλει η Υ.Π.Α. Σε περίπτωση απαλλοτρίωσης του κτιρίου από την Υ.Π.Α. οι κατασκευές που εξαιρέθηκαν της κατεδάφισης  δεν αποζημιώνονται».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα εξαίρεσης από την κατεδάφιση με έκδοση άδειας, των κτιρίων και κατασκευών που κατασκευάστηκαν με τους όρους δόμησης που ίσχυαν στην περιοχή κατά το χρόνο ανέγερσής τους, με την καταβολή του παράβολου του άρθρου 99 παρ. 1, και με την επιβολή όρων από την Υ.Π.Α. Εφόσον κριθεί, για την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας, ανάγκη απαλλοτριώσεων των κτιρίων ή κατασκευών, οι κατασκευές που υπάγονται στην παρούσα διάταξη δεν θα αποζημιώνονται.

Με τον τρόπο αυτό οι ιδιοκτήτες δεν θα επιβαρύνονται με υπέρογκα πρόστιμα διατήρησης ή την άμεση κατεδάφιση των κτιρίων τους που δεν επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας. Επιπλέον, εφόσον προκύπτει ανάγκη απαλλοτριώσεων, το Δημόσιο δεν θα επιβαρύνεται με υπέρογκα ποσά. Εξάλλου η Υ.Π.Α. και το αρμόδιο Υπουργείο έχουν ανακοινώσει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες για τα αεροδρόμια, με σκοπό εκτός των άλλων και τη θέσπιση νέων όρων και προϋποθέσεων σχετικά με την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας.

  1. Σε σχέση με την έκδοση νέων αδειών:

Να επισπευσθούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των μελετών, οι οποίες εκπονούνται από την Υ.Π.Α. και έχουν σχέση με τον επαναπροσδιορισμό των ορίων πέριξ του αεροδρομίου, εντός των οποίων θα ζητείται η σύμφωνη γνώμη της Υ.Π.Α., για την έκδοση οικοδομικής άδειας.

Γνωρίζουμε ότι οι μελέτες αυτές εκπονούνται με βάση σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και θα περιορίσουν τα όρια πέριξ του αερολιμένα, εντός των οποίων θα επιβάλλονται περιορισμοί στη δόμηση, για τη διασφάλιση των συνθηκών προσέγγισης των αεροσκαφών.

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Επειδή γνωρίζουμε ότι τα προαναφερθέντα προβλήματα δεν απασχολούν μόνο πολίτες του Δήμου Ιωαννιτών, αλλά και άλλων περιοχών της χώρας, παρακαλούμε για τις άμεσες δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση

Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων

 ΘΩΜΑΣ Κ.ΜΠΕΓΚΑΣ