Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ»

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση για εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», με κριτήριο ανάθεσης της «η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)», όπως ειδικότερα ορίζεται σε σχετικό άρθρο της διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Στοιχεία τεχνικών δεδομένων, Έντυπο οικονομικής προσφοράς) δωρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών www.ioannina.gr και την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ και του ΕΣΗΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ_ΤΕΥΧΗ