Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ COPRODUCTION WITH NATURE FOR CITY TRANSITIONING, INNOVATION AND GOVERNANCE ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «CONNECTING» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HORIZON 2020» για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, προϋπολογισμού 19.200,16€ (Δέκα εννέα χιλιάδες διακόσια ευρώ και δέκα έξι λεπτά) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..»