Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, προϋπολογισμού 69.134,34€ (Εξήντα εννέα χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..»