Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για τις υπηρεσίες γενικής φύσης με τίτλο «ΑΝΑΝΕΩΣΗ –ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, προϋπολογισμού 39.928,00€ (Τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι οκτώ ευρώ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..»