Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για τις υπηρεσίες γενικής φύσης με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, προϋπολογισμού 34.997,76€ (Τριάντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..»