Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια υπηρεσιών γενικής φύσης με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, προϋπολογισμού 74.400,00€ (Εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..»