Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμος Ιωαννίνων διακηρύττει ότι την 28η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 3:00 μ.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 50 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για το έργο με τίτλο «Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και δημιουργία υποδομών για την μεταστέγαση της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου»

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 189659-2)

2022207311001_ΕΡΓΟΤ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_22PROC011898827_6ΘΗ6ΩΕΩ-96Κ 2022207311001_ΕΡΓΟΤ_ΤΕ 2022207311001_ΕΡΓΟΤ_ΤΙΜΟ 2022207311001_ΕΡΓΟΤ_ΤΣΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΕΦΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ 56 150422 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ 2022207311001_ΕΡΓΟΤ_2022-1188ΑΟΕ_ΨΓΑΡΩΕΩ-ΦΡ7 2022207311001_ΕΡΓΟΤ_EOP 2022207311001_ΕΡΓΟΤ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_22PROC011898825 2022207311001_ΕΡΓΟΤ_ΕΕΕΣ 2022207311001_ΕΡΓΟΤ_ΕΣΥ 2022207311001_ΕΡΓΟΤ_ΚΜΕ 2022207311001_ΕΡΓΟΤ_ΠΙΝΣΥΜ 2022207311001_ΕΡΓΟΤ_ΠΡΟY 2022207311001_ΕΡΓΟΤ_ΠΡΟYΔ 2022207311001_ΕΡΓΟΤ_ΠΡΟYΤ 2022207311001_ΕΡΓΟΤ_ΠΡΟΔ