Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 4, Ιωάννινα ΤΚ 45445

 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΗΛ: 2651 0 27002 – 2651027891
e-mail: n.ioanninon@kep.gov.gr

 

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ) ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ:

 • ΚΕΠ 0322 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
  Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 4, Ιωάννινα ΤΚ 45445
  Τηλ: 2651 0 36668, 2651 0 30645
  e-mail: n.ioanninon@kep.gov.gr

            ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
            ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
            ΤΗΛ: 2651 0 27002 – 2651027891
            ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΤΗΛ: 2651 0 36668
            ΤΣΕΛΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΤΗΛ: 2651 0 36668
            ΓΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ – ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΤΗΛ: 2651 0 36668

 

            ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
            ΧΟΛΕΒΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ – ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
            ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΤΗΛ: 2651 0 27002

            ΓΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ –  ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΤΗΛ: 2651 0 30645
            ΚΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΤΗΛ: 2651 0 30645

            ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ – ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΤΗΛ: 2651 0 30645

 

 • ΚΕΠ 0412 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
  Διεύθυνση: Κερασούντος 2, Ανατολή Ιωαννίνων, ΤΚ 45221
  Τηλ: 2651 0 85800, 2651 0 85801, 2651 3 61001
  e-mail: d.anatolis@kep.gov.gr

            ΤΣΕΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΜΑΡΙΝΑ –  ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΤΗΛ: 2651 0 85800-01
            ΓΚΟΥΜΑ ΕΛΠΙΔΑ – ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΤΗΛ: 2651 0 85800-01
            ΖΟΛΩΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ – ΔΕ Διοικητικού ΤΗΛ: 2651 0 85800,-01

 

 • ΚΕΠ 0240 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
  Διεύθυνση: Ζωσιμαδών & Μαβίλη, Κεντρική Πλατεία, Κατσικάς Ιωαννίνων, ΤΚ 45221
  Τηλ: 2651 0 92279, 2651 3 61836
  e-mail: d.pamvotidos@kep.gov.gr

            ΓΚΙΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΤΗΛ: 2651 3 61836
            ΛΙΣΓΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΤΗΛ: 2651 0 92279

 

 • ΚΕΠ 0725 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ
  Διεύθυνση: Πεδινή Ιωαννίνων, ΤΚ 45500
  Τηλ: 2651 3 61724, 2651 3 61732
  e-mail: d.bizaniou@kep.gov.gr

            ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ – ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΤΗΛ: 2651 3 61732
            ΤΖΙΑΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΤΗΛ: 2651 3 61724

 

 • ΚΕΠ 0726 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
  Διεύθυνση: 4ο ΧΛΜ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων, Πέραμα Ιωαννίνων, ΤΚ 45500
  Τηλ: 2651 3 60731, 2651 3 60729
  e-mail: d.peramatos-ioanninon@kep.gov.gr

            ΜΠΕΣΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ – ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΤΗΛ: 2651 3 60731
            ΓΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ – ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΤΗΛ: 2651 3 61729

 

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
Η Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ.) είναι αρμόδια για την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου. Εσωτερικών.
Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Τμήματα ΚΕΠ σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης ΚΕΠ είναι οι εξής:
(α) Αρμοδιότητες Τμήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών

 • Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες.
 • Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
 • Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
 • Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε με αποστολή, είτε μέσω του ΚΕΠ.
 • Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τον γενικό σχεδιασμό των ΚΕΠ (επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση παράβολων, χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.).
 • Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση των ΚΕΠ του Δήμου.

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Εσωτερικής Ανταπόκρισης

 • Υποδέχεται από άλλα ΚΕΠ αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες
  του Δήμου.
 • Προωθεί τα ανωτέρω αιτήματα στις αρμόδιες για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες και παρακολουθεί τη διαδικασία της διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών. Παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.
 • Τηρεί τα σχετικά με τη διακίνηση των ανωτέρω αναφερόμενων αιτήσεων πολιτών στατιστικά στοιχεία.
 • Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.