Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ματαίωση του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης κίνησης και λιπαντικών για το Δήμο Ιωαννιτών και των νομικών του προσώπων» προϋπολογισμού 7.298.947,02 ευρώ με Φ.Π.Α. για τα έτη 2023-2025 με αριθμό πρωτοκόλλου διακήρυξης 47173/02-05-2023 και αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης 23PROC012592143 2023-05-03