Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τον εν εξελίξει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του Δήμου Ιωαννιτών, λόγω αδυναμίας συνεδρίασης την 31η Ιουλίου 2020 της Επιτροπής του Διαγωνισμού του έργου : «Αναβάθμιση δικτύου εμπορικών οδών στο Ιστορικό κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων» με συστημικό αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90467

Δημοσίευση της υπ’ αριθ. 658/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τον εν εξελίξει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του Δήμου Ιωαννιτών, λόγω αδυναμίας συνεδρίασης την 31η Ιουλίου 2020 της Επιτροπής του Διαγωνισμού του έργου : «Αναβάθμιση δικτύου εμπορικών οδών στο Ιστορικό κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων» με συστημικό αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90467.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ (002)