Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο «Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ Μελέτη Μεντρεσέ και διαμόρφωσης πρόσβασης ΑμεΑ εντός κτιρίου»

Με την με αριθμό 1221/22 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο «Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ Μελέτη Μεντρεσέ και διαμόρφωσης πρόσβασης ΑμεΑ εντός κτιρίου» για την 29η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14:00 καθώς και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών για την 10η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00.

Επίσης ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός με Α/Α 194345 μεταφέρεται στον νέο συστεμικό αριθμό Α/Α  194611, στον οποίο μπορούν πλέον οι ενδιαφερόμενοι να καταθέτουν τις προσφορές τους.

Απόφαση Ο.Ε. 1221-2222 (Μετάθεση ημερομηνίας υποβολής προσφορών) PROC011814046