Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Αίτηση συμμετοχής στο μητρώο εθελοντών

Τα στοιχεία που καταχωρούνται στην παρούσα αίτηση θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς σε δράσεις – προγράμματα του Δήμου Ιωαννιτών. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων που θα καταχωρηθούν στην παρούσα αίτηση υπόκεινται στα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Για περεταίρω πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μέσω E-mail στο: dpo@ioannina.gr

  ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


  Φύλο
  ΆνδραςΓυναίκα  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
  Γλωσσομάθεια


  ΒασικόΚαλόΠολύ καλό


  ΒασικόΚαλόΠολύ καλό

  ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  Προστασία περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονομιάς (καθαριότητα και συντήρηση δημόσιων χώρων, κληροδοτημάτων, μουσείων κ.α)Πολιτισμός (σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων)Παιδεία και αθλητισμόςΥγεία (δημοτικό ιατρείο, δημοτικό φαρμακείο, δημοτικό οδοντιατρείο κ.α)Κοινωνική φροντίδα και υποστήριξη ευάλωτων ομάδων (ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ, κοινωνικό φροντιστήριο κ.α)Τουρισμός (ξεναγήσεις, δράσεις προβολής της πόλης, διερμηνεία, κα)Προστασία και φροντίδα αδέσποτων ζώωνΚαλλωπισμός πόλης

  Όροι και προϋποθέσεις

 • Όλα τα ανωτέρω στοιχεία είναι αληθή και σωστά.
 • Γνωρίζω ότι τα ανωτέρω στοιχεία θα παραμείνουν στο Δήμο Ιωαννιτών για τους σκοπούς οργάνωσης και πραγματοποίησης των εθελοντικών δράσεων.
 • Δεν υφίσταται σχέση εργασίας ή έργου μεταξύ εμού και του Δήμου Ιωαννιτών για τις εθελοντικές υπηρεσίες που προσφέρω.
 • Ουδεμία απαίτηση χρηματικής ή άλλης αποζημίωσης έχω έναντι του Δήμου Ιωαννιτών λόγω της ανάληψης των ανωτέρω αναφερόμενων εργασιών και της εθελοντικής μου προσφοράς σε αυτόν.
 • Δηλώνω ότι δεν αντιμετωπίζω προβλήματα υγείας που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την παροχή των ανωτέρω εθελοντικών υπηρεσιών.
 • Στις εργασίες στις οποίες συμμετέχω εθελοντικά ο Δήμος Ιωαννιτών θα μπορεί να αναγράφει το όνομά μου εφόσον το επιθυμώ και μετά από δήλωσή μου.
 • Το υλικό που ο Δήμος Ιωαννιτών μου παράσχει για την υλοποίηση των εργασιών που αναλαμβάνω καθώς και τα παραγόμενα αποτελέσματα και προϊόντα αυτών ανήκουν αποκλειστικά και μόνον στο Δήμο και ως εκ τούτου δεν έχω κανένα δικαίωμα (συμπεριλαμβανομένων και των πνευματικών) χρήσης, δημοσίευσης, πώλησης ή άλλο επί αυτών.
 • Μετά το πέρας της εθελοντικής μου εργασίας υποχρεούμαι να επιστρέψω στο Δήμο Ιωαννιτών το υλικό που μου έχει διατεθεί για το λόγο αυτό.
 • Κατά την διάρκεια υλοποίησης των εθελοντικών εργασιών που αναλαμβάνω, οφείλω να τηρώ τα χρονικά πλαίσια που μου έχουν τεθεί από το Φορέα και να ακολουθώ τις σχετικές υποδείξεις και οδηγίες που μου δίνονται.
 • Ο Δήμος Ιωαννιτών έχει το δικαίωμα να με παύσει από τις αρμοδιότητές μου ή να αφαιρέσει τμήμα των εθελοντικών εργασιών που αναλαμβάνω.
 • Κανένα άλλο δικαίωμα ή απαίτηση έχω έναντι του Δήμου Ιωαννιτών.
 • Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα (Νόμος 4619/2019), δηλώνω ότι δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
  1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
  2. δωροδοκία
  3. απάτη
  4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
  5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
  6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
 • Έχω ενημερωθεί και συμφωνώ με τον Κανονισμό Μητρώου Εθελοντών


 •