Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Οδηγίες σχετικά με την υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

ωφελούμενων που περιλαμβάνονται  στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων που κατήρτισε ο Ο.Α.Ε.Δ, κατόπιν της αριθμ.4/2020 (αριθμ.37195/29-06-2020) Δημόσιας Πρόσκλησής του για το ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Ώρες προσέλευσης για κατάθεση δικαιολογητικών στην υπηρεσία  καθημερινά  09.00-13.00

Καπλάνη 7  Ιωάννινα

Οι ωφελούμενοι  αφού παραλάβουν το συστατικό σημείωμα από τον ΟΑΕΔ  πριν προσέλθουν στα γραφεία του Δήμου Ιωαννιτών:

  1. Να εκτυπώσουν την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση και να τις συμπληρώσουν
  2. Να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα όπως αυτά περιγράφονται στην αίτηση.
  3. Να ανατρέξουν στο προσοντολόγιο και ανάλογα να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανάλογα με την ειδικότητα που έχουν επιλεγεί

Μπορούν επίσης να αποστείλουν είτε ηλεκτρονικά την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο mail:  kt@ioannina.gr

είτε ταχυδρομικά απευθύνοντάς την  στο Δήμο Ιωαννιτών Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών  Καπλάνη 7  Τ.Κ. 45444