Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση του οδικού δικτύου – Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύττει ότι την 28η του μηνός Ιουλίου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 03:00 μ.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί με η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την πράξη με τίτλο: «Ολοκληρωμένη αξιοποίηση του οδικού δικτύου – Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, (συστημικός αριθμός: 200692)

2022307323001_ΠΟΔΗΛ_ΠΡΟΚ_23PROC013009572_6ΔΕ7ΩΕΩ-ΑΓ1 2022307323001_ΠΟΔΗΛ_ΤΕΥΧΟΣ 2022307323001_ΠΟΔΗΛ_espd-request-v2 2022307323001_ΠΟΔΗΛ_ΔΙΑΚ_23PROC013009570 2022307323001_ΠΟΔΗΛ_ΔΙΑΚ_ΕΟΠ