Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ομιλία Δημάρχου για την Αναθεώρηση ΣΛΑΠ

Κυρίες και κύριοι,

Στέκομαι σήμερα μπροστά σας με διπλό ρόλο και διπλή ευθύνη. Αφενός αυτή του Δήμαρχου του Δήμου που περικλείει την Παμβώτιδα  και αφετέρου του προέδρου της ΔΕΥΑΙ.

Η σημασία του νερού και η παγκόσμια κρίση, λόγω της μείωσης των αποθεμάτων, επιτάσσουν την ολοκληρωμένη διαχείριση του νερού στη χώρα μας, κατά προτεραιότητα, στη βάση μίας στρατηγικής εξοικονόμησης των πόρων εθνικής κλίμακας, με καινοτόμα εργαλεία και σωστές πρακτικές.

Mε τον τρόπο αυτό μπορεί να δοθούν λύσεις για τη μακροπρόθεσμη καταπολέμηση του φαινομένου της λειψυδρίας, τη διασφάλιση παροχής άριστης ποιότητας νερού για τους πολίτες, τους αγρότες και τις επιχειρήσεις μας.

Μέσα από τα αρχικά σχέδια Λεκανών Απορροής, αποκτήσαμε την απαραίτητη γνώση, ώστε να μπορούμε πλέον, μέσω της διαδικασίας αναθεώρησης τους να κάνουμε μια πιο ολοκληρωμένη συζήτηση για την οργάνωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων σε απόλυτο συνδυασμό με το μεγάλο ζήτημα της επεξεργασίας και διάθεσης υγρώναποβλήτων.

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις επενδύσεις στην τεχνολογία και την ορθολογική διαχείριση του νερού, αποτελούν τομείς της περιβαλλοντικής δράσης που συμπληρώνουν και υποστηρίζουν την οικονομική και αναπτυξιακή δραστηριότητα, σε όλες τις περιοχές της χώρας μας.

Ταυτόχρονα, δημιουργούν μια νέα προοπτική, με σημαντική υπεραξία για τις περιοχές μας και με μια νέα προοπτική για νέες θέσεις εργασίας και απασχόληση νέων επιστημόνων.

Μέσα από τα αναθεωρημένα σχέδια διαχείρισης ΛΑΠ, ανακαλύπτουμεόμως και την τεράστια πολυπλοκότητα της ανάγκης για διεπιστημονικής προσέγγιση του νερού, μέσα από νέες τεχνολογίες, δαιδαλώδη δίκτυα φορέων και παρόχων με συνέπεια την αντιμετώπιση φαινομένων, όπως η απώλεια ύδατος και η υπερεκμετάλλευση του, που έχουν σαφές κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος ως φορέας λήψης αποφάσεων, και η ΔΕΥΑ Ιωαννίνων ως  διαχειριστήςκαι όχι απλός πάροχοςκαι καταναλωτής για το Υδατικό Διαμέρισμα της Ηπείρου, συμβάλλουνμε  όλο το φάσμα των εργασιών της στο βασικό στόχο του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του υδατικού διαμερίσματος της Ηπείρου που είναι η επίτευξη της «καλής κατάστασης» τόσο στα επιφανειακά όσο και στα υπόγεια ύδατα.

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΙ

Η ΔΕΥΑ Ιωαννίνων λειτουργεί από το 1985 ως ανεξάρτητη επιχείρηση του Δήμου και όλα αυτά τα χρόνια έχει συμβάλλει στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης στα όρια αρμοδιότητας της που σήμερα περιλαμβάνει όλο τον Καλλικρατικό Δήμο Ιωαννιτών.

Πιο συγκεκριμένα,

  • Λειτουργεί, συντηρεί, επεκτείνει και εκσυγχρονίζει :
  • τη μοναδική ΕΕΛ στην περιοχή, δυναμικότητας,βάσει του ρυπαντικού φορτίου σχεδιασμού της, τους 165.000 ισοδύναμους κατοίκους.
  • το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου, συνολικού μήκους μεγαλύτερου από 340 Km
  • το δίκτυο ύδρευσης, εσωτερικό και εξωτερικό, μήκους μεγαλύτερουαπό 320 Km
  • Διαχειρίζεται συνολικά 71 σημεία υδροληψίας με συνολική παραγωγική ικανότητα που φτάνει τα 12.500.000 κυβικά το έτος, ενώ η συνολική ποσότητα πόσιμου νερού που διανέμεται στο δίκτυο φτάνει τα 14.000.000 κυβικά το έτος, μαζί με τις ποσότητες που αγοράζει από το ΣΥΔΛΙ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής προστασίας και της διασφάλισης της δημόσιας υγείας, η ΔΕΥΑ Ιωαννίνων,

  • Διενεργεί στο αναλυτικό της εργαστήριο,όλους τους απαιτούμενους ποιοτικούς ελέγχους τόσο για το πόσιμο νερό όσο και για τα λύματα, με συχνότητα δειγματοληψιών μεγαλύτερη από όση η κείμενη νομοθεσία επιβάλλει.
  • Εκσυγχρονίζει τις εγκαταστάσεις της με συστήματα τηλεπαρακολούθησης& τηλεχειρισμού (SCADA), τα οποία αναβαθμίζει, με ενταγμένα προς υλοποίηση έργα ύψους περίπου 2 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ από Εθνικούς Πόρους και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
  • Μελετά και προωθεί προτάσεις για χρηματοδότηση όπως αυτή της διαχείρισης και διάθεσης της ιλύος του βιολογικού, ένα έργο το οποίο αναμένεται να φτάσει τα 5,6 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ευρώ)

 

ΤΕΛΟΣ, στο πλαίσιο των σχεδίων ΛΑΠ που συζητάμε σήμερα, Η  ΔΕΥΑ Ιωαννίνων :

  • Ετοιμάζεται να υποβάλλει προς ένταξη την μελέτη για το ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥκαθώς και ειδικών υδρογεωλογικών μελετών για την οριοθέτηση των μεγάλων υδροληψιών της Κρύας, της Τούμπας, της Κρανούλας και της Βουνοπλαγιάς.

 

Κυρίες και κύριοι,

Το περιβάλλον, οι υδάτινοι  πόροι και η καινοτομία αποτελούν πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης και της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Και για να λειτουργήσουν, τελικώς, σαν εγγυητές και της τοπικής ανάπτυξης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας και της τοπικής μας οικονομίας. Αυτό   ελπίζουμε να προκύψει και από τη σημερινή συζήτηση, και επιφυλασσόμαστε να καταθέσουμε ένα πλήρες και εμπεριστατωμένο κείμενο με προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση του Σχεδίου, με ειδικότερη έμφαση στον περιβαλλοντικό σεβασμό των φυσικών μας πόρων η οποία δε θα θέτει σε κίνδυνο κρίσιμους τομείς της τοπικής μας οικονομίας.

Κλείνοντας, τονίζω ότι η λέξη κλειδί για τη διαχείριση των νερών είναι η «βιωσιμότητα»: Διαχείριση δηλαδή με βιώσιμο τρόπο για τοπεριβάλλον με ταυτόχρονη εξυπηρέτηση των αναγκών του ανθρώπου.

Εύχομαι η διαβούλευση να είναι ουσιαστική και να υποστηρίξει φορείς και πολίτες στο να καταθέσουν προτάσεις, να συνομιλήσουν και να συνδιαλαγούν.

Στο σημείο αυτό τονίζω ιδιαιτέρως την ανάγκη συνομιλίας και συνεχούς διάδρασης με τους δημόσιους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη δημόσια βιώσιμη διαχείριση του πόρου και για την ανάπτυξη ουσιαστικής σχέσης με τους με πολίτες/χρήστες/καταναλωτές. Αφορμή για αυτόν τον προβληματισμό αποτελεί η διαπίστωση ότι δεν ελήφθησαν υπόψη μετρήσεις και δεδομένα φορέων οι οποίοι ασχολούνται επισταμένως με διαχειριστικά ζητήματα υδάτων όπως η ΔΕΥΑΙ, η ΔΕΗ και άλλοι φορείς.

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είμαστε σε λογικές απόλυτων απαγορεύσεων οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ανάπτυξη του τόπου. Σίγουρα προέχει η διασφάλιση του αγαθού που λέγεται νερό, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με δυνατότητες χρήσεις υπό όρους, ακόμα και αυστηρούς και όχι με απόλυτες απαγορεύσεις.