Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 84162/04-08-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 08-08-2022 (προσθήκη 7ου θέματος)