Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

«ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ»