Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» (ΣΑΕΠ 530 Ηπ. 30.000 € & ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠ. 35.000 € & δωρεά 5.000 € & ίδια έσοδα 20.000,00€)