Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ για την δημόσια σύμβαση γενικής υπηρεσίας με τίτλο : «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤ/ΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 2022-2023-2024» συνολικού προϋπολογισμού 57.708,75€ (Πενήντα επτά χιλιάδες επτακόσια οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά η υπηρεσία απαλλάσσεται από Φ.Π.Α.)