Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ TH ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας για το πρόγραμμα διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Ιωαννιτών»