Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο : «ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ» (χρώματα, ξυλεία, αδρανή υλικά, πλάκες-κυβόλιθοι, κολωνάκια προστατευτικά-διαχωριστικά) συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. 164.358,66 €