Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ RaCIP

Το έργο RaCIP (Αύξηση της ικανότητας για τη συμμετοχή ατόμων που  συμμετέχουν σε ιδιωτικές χορηγίες), το οποίο χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά κονδύλια του προγράμματος ΤΑΜΕ το 2019, έχει σχεδιαστεί για την  προώθηση άτυπων οδών που υποστηρίζουν την ένταξη των μεταναστών και των  προσφύγων.

Το έργο σκοπεύει να δείξει, μετά από μαθήματα κατάρτισης για διάφορες  κατηγορίες όπως οικογένειες, φοιτητές πανεπιστημίου, εργοδότες, ιδρύματα και  άλλες ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, ότι οι δρόμοι ένταξης ευνοούνται όταν  δημιουργούμε ένα άτυπο δίκτυο υποστήριξης γύρω από τον μετανάστη, το  οποίο διαχειρίζονται πολίτες, οι οποίοι συμμετέχουν σε ιδιωτική χορηγία του  ατόμου, χτίζοντας δεσμούς αμοιβαίας εμπιστοσύνης μαζί τους.

Το έργο σκοπεύει να εμπλέξει οικογένειες που φιλοξενούν έναν ή  περισσότερους μετανάστες, οικογένειες που τους υποστηρίζουν, εργαζόμενους  και εργοδότες που εισάγουν τους μετανάστες στην τοπική εργασιακή κουλτούρα, φοιτητές πανεπιστημίου που υποστηρίζουν νέους μετανάστες στις σπουδές  τους και τέλος άλλους οργανισμούς και πολίτες.

Μέσα σε ένα χρόνο δραστηριότητας, που δεν ήταν εύκολος λόγω της πανδημίας,  το έργο έχει εκπονήσει, κατά τη διάρκεια μιας πρώτης φάσης, ανάλυση των  υφιστάμενων ιδιωτικών χορηγιών και των οφελών που αποφέρουν στους  πολίτες, στους μετανάστες, αλλά και σε όσους τους υποστηρίζουν, καθώς και  μελέτη1των ορθών πρακτικών που εφαρμόζουν οι διάφοροι εταίροι, κατά τις  επισκέψεις μελέτης που πραγματοποιήθηκαν στις διάφορες χώρες εταίρους.

Δύο εθνικοί εκπαιδευτές έχουν πλέον αναγνωριστεί από κάθε εταίρο και θα  λάβουν μέρος σε εκπαίδευση που θα γίνει τον Φεβρουάριο του 2022 με σκοπό  να εκπαιδεύσουν τις διάφορες κατηγορίες χορηγών που σκοπεύουμε να  συμπεριλάβουμε στο πρόγραμμα.

Κάθε εκπαιδευτής θα εκπαιδευτεί για να προσφέρει στους ιδιώτες χορηγούς ένα  10ωρο μάθημα που θα τους παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για την  αποτελεσματική υποστήριξη των διαδρομών ένταξης των δικαιούχων.

Θα υπάρχουν 5 διαδρομές, διαιρούμενες ανά συγκεκριμένη κατηγορία  χορηγών: οικογένειες υποδοχής, οικογένειες υποστήριξης, εργαζόμενοι,  φοιτητές πανεπιστημίου, ενδιαφερόμενοι.2

1 Μπορείτε να δείτε την έρευνα για ιδιωτικά προγράμματα χορηγίας που έχουν ήδη

υλοποιηθεί από τους εταίρους στο www.racip.eu/preparation-for-the-actions

2 Μπορείτε να δείτε τα μονοπάτια στην ιστοσελίδα του έργου στο

www.racip.eu/results

Στο τέλος κάθε μαθήματος, κάθε κατηγορία πολιτών θα συνοδεύει τους  μετανάστες στην πορεία ένταξής τους, υποστηρίζοντας τους στις πτυχές της  στέγασης, της ένταξης στην εργασία, της υποστήριξης των σπουδών και, γενικά,  της ένταξης στην κοινωνία.

Αριθμοί:

  1. 9 εταίροι (από Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Κύπρο)
  2. 18 εθνικοί εκπαιδευτές
  3. 14 οικογένειες που θα εκπαιδεύτούν (Ιταλία και Γαλλία)
  4. 10 κοινωνικοί επιχειρηματίες (Ιταλία και Κύπρος)
  5. 50 οικογένειες που θα εκπαιδεύτούν (Ιταλία, Γαλλία, Ελλάδα, Κύπρος και Πορτογαλία)
  6. 50 φοιτητές πανεπιστημίου που θα εκπαιδεύτούν
  7. 80 ενδιαφερόμενοι φορείς που θα εκπαιδεύτούν (Ιταλία, Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα, Πορτογαλία)
  8. περίπου 180 δικαιούχοι μεταξύ μεταναστών (μεμονωμένων ή οικογενειών)

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.

The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole

responsibility.

The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the

information it contains.

WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/RACIP

WWW.FACEBOOK.COM/RACIPPROJECT

Το έργο RaCIP περιλαμβάνει επίσης μια φάση αξιολόγησης των επιπτώσεων  της ιδιωτικής χορηγίας σε κοινωνικό επίπεδο, τόσο για τους ίδιους τους  μετανάστες όσο και για τον πληθυσμό υποδοχής.