Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα διαχείρισης (WP1: Management Costs), επικοινωνίας (WP2: Information & publicity), δικτύωσης (WP3: Knowledge and space networking) και διαχείρισης του χώρου υποδοχής και εργασίας (WP4: Business lab and capacity building) του έργου “Innovation Pathways for Urban development” με ακρωνύμιο “PIT STOP