Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ( ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΚΛΑΡΑΪΙΚΑ)

0. ΜΕΛΕΤΗ_signed4_signedΟ Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση για εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ( ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΚΛΑΡΑΪΙΚΑ)», με κριτήριο ανάθεσης της «η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)», όπως ειδικότερα ορίζεται σε σχετικό άρθρο της διακήρυξης

 

4.2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΑΓΚΛΑΡΑΙΪΚΑ (ΑΑ)_signed new ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΗΜΔΗΣ 4.3 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΑΓΚΛΑΡΑΙΪΚΑ (ΑΑ)_signed ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΗΜΔΗΣ 6. ΤΕΥΔ ΜΑΓΚΛΑΡΑΙΪΚΑ 6. ΤΕΥΔ ΜΑΓΚΛΑΡΑΙΪΚΑ_signed 7. Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___250521-1_signed