Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ «100 ΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΈΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΕΩΣ ΤΟ 2030» «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» – ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ»

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, η υπηρεσία με τίτλο: «Οικονομική Υποστήριξη των Δήμων της Ελλάδος στο πλαίσιο της προετοιμασίας του φακέλου υποψηφιότητας των πόλεων για την Αποστολή «100 Κληματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030» «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» – ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για Προμήθειες – Υπηρεσίες (α/α 180898) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με καταληκτική ημερομηνία 14/02/2023  και ώρα 14:00

2022306142014_100CITIES_ESPD 2022306142014_100CITIES_ΔΙΑΚ_22PROC011939478 2022306142014_100CITIES_ΠΡΟΚ_22PROC011939482_9ΛΟΔΩΕΩ-ΒΝΚ 2022306142014_100CITIES_ΤΤΔ