Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΕ ΚΑΙ ΥΕ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1/2020 ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ